Tvarūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali jos ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per bendrovės veiklos etikos ir skaidrumo, aplinkosaugos, santykių su darbuotojais, visuomene, užsakovais sritis. Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad jos vykdoma veikla gali daryti poveikį aplinkai, priima sprendimus, kad neigiamo poveikio aplinkai būtų išvengta arba jis būtų minimaliai neigiamas.

2022 m. lapkričio 14 d. UAB „Pieno tyrimai“ gavo SGS sertifikatą, patvirtinantį, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Ši sistema skirta parodyti, kad bendrovės teikiamos žaliavinio pieno tyrimų paslaugos atitinka užsakovų, aplinkos apsaugos ir kitus teisinius reikalavimus. Įmonė savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama teikiamų paslaugų kokybei, naujų metodų bei modernių technologijų diegimui. Tuo pačiu įdiegtas standartas skatina didesnį darbuotojų įsitraukimą į poveikio aplinkai valdymą, išteklių tausojimą, nuolatinį gerinimą ir rūpinimąsi supančia aplinka. Kadangi didžiausias poveikis aplinkai yra bendrovės laboratorinėje veikloje bei surenkant ir transportuojant žalio pieno mėginius iš ūkių arba pieno supirkimo/perdirbimo įmonių, todėl vykdant tvaraus vystymosi politiką į laboratorijos vadybos sistemos planavimo, organizavimo ir valdymo procesus integruoti pagrindiniai aplinkos apsaugos standarto LST EN ISO 14001 nuostatai.

Bendrovės keliami strateginiai tikslai remiasi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (toliau - DVT).

Įvertinę mūsų veiklos procesus ir jų aplinkai bei bendruomenėms daromą įtaką likome prie tų pačių DVT, kadangi prie jų įgyvendinimo tobulindami savo veiklą ir procesus galime prisidėti prasmingiausiai, o tuo pačiu duoti reikšmingą indėlį ateities kartoms.

Bendrovės tvarumo politika yra vykdoma prioretizuojant tris pagrindines sritis - aplinkos apsaugos, socialinę ir ekonominę, kurios yra atliepiamos formuojant vidinius bendrovės veiklos procesus, teikiant paslaugas šalies užsakovams ir bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis šalimis. Bendrovės darbuotojų įsitraukimui į tvarumo strategijos vystymą ir įgyvendinimą organizuojamos fokus grupės darbuotojų lūkesčiams ir pasiūlymams išgirsti ir įvertinti.

Tvarumo temų reikšmingumo vertinimas

Siekiant identifikuoti reikšmingiausias aplinkosaugos, socialines bei valdymo sritis, 2022 metais atlikta anoniminė poveikių analizės apklausa. Šios apklausos tikslas buvo įvertinti suinteresuotų šalių lūkesčius ir pastebėjimus tvarumo srityje, kad bendrovės taikomos tvarumo praktikos būtų materialios ir atitinkančios svarbiausius poveikius. UAB „Pieno tyrimai“ suinteresuotosios šalys yra savininkas (valstybės kaip savininkės teises ir pareigas atliekanti LR žemės ūkio ministerija), užsakovai (pieno gamintojai, supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamybą, veislininkystę ir supirkimą administruojančios bei kontroliuojančios institucijos ir kt.) ir bendrovės darbuotojai. Apibendrinus poveikių analizės apklausos rezultatus, nustatyta pagrindinių tvarumo kriterijų svarba suinteresuotosioms šalims bei sudaryta reikšmingumo matrica.

Reikšmingumo matrica

Reikšmingumo matricoje yra išdėstytos tvarumui aktualiausios socialinės, aplinkosaugos ir valdymo (ekonominės) temos. Visos šios temos yra svarbios, tačiau, siekiant nustatyti tvarumo prioritetus, jos yra išdėstytos pagal svarbą suinteresuotosioms šalims bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Atsižvelgdama į juos bendrovė galės daugiau pokyčių vykdyti būtent tose srityse, kurios svarbiausios suinteresuotosioms šalims ir tolesniam veiklos vystymui.

1 pav. Reikšmingumo matrica

Tvarumo prioritetai ir tikslai

UAB „Pieno tyrimai“ yra pasiryžę savo veiklą vykdyti tvariai ir atsakingai, prioritetą teikiant tiems klausimams, į kuriuos atsakymo reikia šiandien ir rytoj, bei toms sritims, kuriose mūsų poveikis yra didžiausias.

Bendrovė išsikėlė ilgalaikius tikslus ir rodiklius, kuriuos siekia įgyvendinti:

Tikslas Rodiklis Matas Rodiklio reikšmė nustatytu laikotarpiu
2024 m. 2025 m. 2026 m.
Socialinė sritis
Kompetencijų išlaikymas ir ugdymas  Valandos, skirtos mokymuisi ir tobulėjimui, vienam darbuotojui (vidut. sąlyginiam) val. ≥18,5 ≥19 ≥19,5
Augantis darbuotojų įsitraukimas ir lojalumas bendrovei Darbuotojų įsitraukimo rodiklis proc. 42 43 44
Sveikatos gerinimo atostogos Darbuotojams per metus suteikti 2 dienas sveikatos gerinimo atostogų Dienų per metus 400 400 400
Skatinti darbuotojus įsitraukti į savanorišką/ donorystės veiklą Darbuotojams skiriama 1 apmokama diena per kalendorinius metus Dienų per metus 40 50 60
Aplinkosauga
Poveikio klimato kaitai mažinimas Perkamos elektros energijos kWh sumažinimas % 5 5 5
ŠEDS emisijų pokytis įmonės  N1 automobilių parkui, lyginant su prieš tai buvusiu (vertinant nuo 2023 m.) % -2 -2 -2
Mažinti atliekų susidarymą, taikant perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą Pieno mėginių transportavimui naudojama plastikinė vienkartinė tara (maišeliai, indeliai, dangteliai) yra perduodama atliekų tvarkytojui % 100 100 100
Valdysena
Stiprus ir skaidrus įmonės valdymas Nulinė tolerancija korupcijai vnt. 0 0 0
Atsakingas tiekėjų grandinės valdymas Žaliųjų pirkimų procentas nuo visų viešųjų pirkimų vertės % 100 100 100

 

Aplinkos apsauga

 

Saugi aplinkai veikla

Aplinkos apsaugos politikoje įsipareigojame laikytis ne tik aplinkosaugos teisės aktų, bet ir laisvanoriškai prisiimtų reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos aspektais. Bendrovė yra identifikavusi reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus - tai cheminės medžiagos, nuotekos, transportas, elektros energija, vanduo, pakuotės, atliekos.
Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai:

  • vykdyti aplinkos taršos prevenciją, surenkant panaudotas chemines medžiagas;
  • siekti kuo daugiau įmonėje susidarančių atliekų tvarkyti pagal principą – mažinti, pakartoti ir perdirbti;
  • vykdyti veiklą laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų;
  • ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.

Laboratorinėje veikloje didžiausias poveikis aplinkai daromas vartojant elektros energiją (įrenginių darbui ir IT sistemų palaikymui), vandens išteklius (tyrimams atlikti), naudojant kurą (pieno mėginių ūkiuose paėmimas ir surinkimas gyvūnų produktyvumo tyrimams bei superkamo žalio pieno mėginių tyrimams surinkimas) bei atliekant tyrimus, kuomet susidaro cheminių medžiagų atliekos ir gamybinės nuotekos.

Transportas

Bendrovė, prisidėdama prie transporto sukeliamos aplinkos taršos mažinimo ir prioritetą teikdama netaršiam, naudojančiam alternatyviuosius degalus automobiliui, 2023 m. turėjo 16 automobilių, atitinkančių „Euro 6“, 5 automobilius - „Euro 5“ ir 12 automobilių atitinkančių „Euro 4“ emisijos standartą.

2023 metais 11 krovininių automobilių vairuotojų išklausė ekovairavimo mokymų. Šis atsakingas ir racionalus vairavimo stilius padėjo Bendrovės vairuotojams saugiai ir tausojant transporto priemonę vairuoti. 

2023 metais pradėtas vykdyti N1 automobilių parko ŠESD emisijų vertinimas ir apskaita. 

Atsakingas vartojimas

Pradėjus taikyti sisteminį/kompleksinį požiūrį į aplinkosaugą, kuris skatintų efektyvų energijos vartojimą, pasiekta džiuginančių rezultatų, kaip pavyzdžiui vietoje planuoto 10 proc. sumažinimo gautas 22 proc. elektros energijos suvartojimo kWh sumažėjimas lyginant su 2022 metais.

Siekiant efektyviai valdyti vandens suvartojimą, nuolat vykdome jo monitoringą. Atlikus kelių metų vandens suvartojimo analizę, pastebėjome, kad laboratorija savo reikmėms vidutiniškai per mėnesį sunaudoja apie 200 m3 vandens. Siekdama pagerinti aplinkos apsaugą, bendrovė imasi priemonių, kurios mažintų atliekų susidarymą.

Panaudoti plastikiniai vienkartiniai indeliai ir vienkartiniai maišeliai bei plombos kaip antrinė žaliava parduodami atliekų tvarkytojams. Cheminių medžiagų likučiai utilizavimui ir žaliosios atliekos po pašarų tyrimo taip pat atiduodami atliekų tvarkytojams.

UAB „Pieno tyrimai“ laboratoriniams tyrimams atlikti naudoja įvairias chemines medžiagas. Duomenys ir informacija apie naudojamas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus kasmet teikiama informacinėje sistemoje "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS").

Socialinė atsakomybė

Bendrovė, atsižvelgdama į visų socialinės atsakomybės sričių svarbą ir siekdama užtikrinti darnią veiklą, vadovaujasi šiais principais: pagarba žmogaus teisėms, darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, ryšių stiprinimas su įvairiomis mokslo institucijomis bei bendradarbiavimas su vietinėmis bendruomenėmis.

Darbuotojai

2023 metais bendrovėje dirbo 227 darbuotojai, iš jų 178 moterys (78,4 proc.). Vidutinis darbuotojų amžius – 55 metai.

Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro laboratorijoje tyrimus atliekantys darbuotojai ir pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų asistentai, kurie paima kontrolinius pieno mėginius ir tvarko veislininkystės apskaitą ūkiuose. Darbą šiose srityse dažniausiai renkasi moterys, o tai ir nulemia didelę moterų dalį personalo struktūroje. Vyrai dirba įmonėje vairuotojais-ekspeditoriais, atlieka pieno kiekio matuoklių kalibravimą, įrangos techninį aptarnavimą ir remontą. Aukščiausio lygio ir veiklų vadovais yra 5 moterys ir 2 vyrai. Struktūrinių padalinių (skyrių) vedėjais ir vadovais yra 8 moterys ir 6 vyrai.

Papildomi finansiniai paskatinimai darbuotojams

Bendrovė yra socialiai atsakinga ir rūpinasi savo darbuotojais, juos paremdama finansiškai: mirus artimiems giminaičiams, vaiko gimimo, vestuvių ir kitais atvejais. 
2023 m buvo parengtas UAB "Pieno tyrimai" darbuotojų įsitraukimo gerinimo priemonių planas, kuriame daug dėmesio buvo skirta darbuotojų socialinėms reikmėms, bendradarbiavimui ir papildomam nefinansiniam skatinimui, kaip pavyzdžiui Bendrovės veiklos 30-mečiui organizuota vasaros šventė „Harmony park“; kiekvienam skyriui/padaliniui skirtas biudžetas komandos formavimui ir stiprinimui.

Žmogaus teisės

UAB „Pieno tyrimai“ socialinės atsakomybės politikoje pabrėžiama pagarba žmogaus teisėms ir privatumui. Įmonėje draudžiamas žmogų diskriminuojantis elgesys dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo, užtikrinamos lygios darbuotojų galimybės ir teisės. Bendrovės Lygių galimybių politikoje bei darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtintas lygių galimybių principų įgyvendinimas ir dedamos visos pastangos, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi.

Atlikta poveikio analizės apklausa parodė, kad socialinėje srityje suinteresuotosios šalys didžiausią dėmesį skiria žmogaus teisėms, bendrovės kultūros ir vertybių laikymuisi.

Bendrovėje yra patvirtinta psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika bei paskirtas atsakingas asmuo už psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos organizavimą. Įmonės politika skatina kurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, o įtrauktų pačius darbuotojus į problemų sprendimų priėmimo procesą ir sudarytų galimybes darbuotojams pateikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo. 2023 metais organizuoti darbuotojams mokymai apie smurto ir priekabiavimo darbe prevenciją, žmogaus teises, darbuotojų nediskriminavimą ir lyčių lygybės užtikrinimą. Darbo tarybos iniciatyva atliktos dvi darbuotojų apklausos apie fizinę ir psichosocialinę darbo aplinką tema „Klausk vadovo visko“, kurios metu darbuotojams buvo suteikiama galimybė užduoti rūpimus klausimus bendrovės vadovui ir gauti atsakymus, o vadovui - tiesiogiai išgirsti problemas ir lūkesčius, spręsti čia ir dabar.

UAB „Pieno tyrimai“ dirba 11 darbuotojų, turinčių neįgalumą, kuriemas darbo sąlygos pritaikytos pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas išvadas. Visi bendrovės darbuotojai yra laisvi burtis į bet kokias organizacijas. Įmonėje veikia profesinė darbuotojų sąjunga, kuri šiuo metu vienija 29 darbuotojus.
Bendrovėje veikia ir darbuotojų interesus atstovauja nuo 2017 metų išrinkta darbuotojų Darbo taryba, kuri aktyviai dalyvauja sprendžiant visus Bendrovei svarbius klausimus bei kuria socialinį dialogą tarp darbdavio ir darbuotojų.

Darbuotojų sveikata ir sauga

Darbuotojų sveikatos ir saugos politika vykdoma įmonėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbo kodeksu bei šiais standartais:

  • LST ISO 26000:2010 „Socialinės atsakomybės gairės“.
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“.

Tinkamos darbo sąlygos daro stiprų poveikį darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo kokybei, ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Kuriant saugią darbo aplinką, atliekamas profesinės rizikos darbo vietose vertinimas. Bendrovės darbuotojai pagal darbo pobūdį yra aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kad būtų užkirstas kelias darbiniams susižalojimamas, ligoms ir nelaimingiems atsitikimams. Bendrovėje veikia darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai komanda, kuri nagrinėja saugos instrukcijas, tikrina bei sprendžia problemas, kurias iškelia darbuotojai ir vadovai.
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatos profilaktikai, skiriant lėšas periodiniam privalomajam sveikatos patikrinimui. Nuo 2020 m. visi bendrovės darbuotojai kasmet yra apdraudžiami asmens draudimu nuo nelaimingų atsitikimų (mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumo, įvairių traumų). Kasmet visi norintys darbuotojai papildomai skiepijami nuo gripo.

Siekiant užtikrinti sveiką, saugią, higienišką darbo aplinką, šiltuoju periodu darbuotojai skatinami į darbą eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiais. Pritarus šiai iniciatyvai, bendrovės pastato vidiniame kiemelyje įrengtas dviračių laikymo stovas.

Darbuotojų mokymai ir kompetencijų ugdymas

UAB „Pieno tyrimai“ personalo politika orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir organizacijos kultūros, kuriančios didesnę vertę patiems darbuotojams ir visuomenei, formavimą.

Darbuotojams kiekvienais metais organizuojami ne tik profesiniai (vidaus ir išorės) mokymai, bet ir saugos ir sveikatos darbe mokymai, periodiškai atliekami instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais. Metų pradžioje sudaromi planai tiek vidaus mokymams, kai mokomasi bendrovės viduje savais resursais, tiek išorės mokymams, kai pagal suformuotus poreikius mokymus vykdo išorės organizacijos. Bendras mokymo valandų skaičius bendrovės darbuotojams 2023 metais sudarė 4247 val. Siekiant įgyti daugiau žinių ir įgūdžių tvaraus vystymosi srityje bei supažindinti darbuotojus su bendrovės vizija ir tikslais, numatyta pravesti mokymą tema „Tvarumo tikslų siekimas“. 

Kasmet vykdomas personalo veiklos aptarimas, pravedant metinius ir tarpinius veiklos pokalbius su darbuotojais, kurių metu darbuotojai kartu su vadovais išsikelia metinius tikslus, susietus su bendrovės strateginiais tikslais ir uždaviniais, aptariamas jų vykdymas, nustatomas mokymo poreikis ir suteikiamas grįžtamasis ryšys.  

Santykiai su visuomene

UAB „Pieno tyrimai“ savo veikla kuria pridėtinę vertę pieno sektoriaus verslui ir visuomenei, skatindama sveiką ir kokybišką žalio pieno gamybą. Bendrovės veikla yra socialiai atsakinga. Gyvūnų produktyvumo tyrimų skyriai vykdydami savo veiklą glaudžiai bendradarbiauja su vietinėmis bendruomenėmis ir jų gyventojais.

2023 metais Bendrovė kartu su mokslininkais ir kitomis institucijomis dalyvavo vykdant šiuos projektus:

  • Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė;
  • "Tvarus silosas" su Latvijos ūkininkų sąjunga "Zemnieku saeima", įgyvendinant ES Baltijos programą; 
  • Pieninių karvių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsena;
  • „Priemonės mažinančios mastitų ir somatinių ląstelių skaičių piene, kartu mažinant antibiotikų panaudojimą mastitų gydymui ūkiuose“ su LR žemės ūkio rūmais ir ES.

Visiems norintiems apsilankyti įmonėje organizuojame ekskursijas, kurių metu supažindiname su bendrovės veikla, atliekamais tyrimais, pieno kiekio matuoklių ir skaitmeninių termometrų bei skysčių dozatorių kalibravimo paslauga, šaldymo rezervuarų patikra. 

Skatindami kokybišką išsilavinimą, priimame studentus atlikti praktiką. 

Visuomenės švietimas

Aktyviai vykdome švietėjišką veiklą, dalyvaujame parodose, kurių tikslas – supažindinti visuomenę su šalies veislininkystės pasiekimais, stiprinti regioninį bendradarbiavimą, stiprinti mokslo ir naujovių sklaidą. Kiekvienais metais UAB „Pieno tyrimai“ dalyvauja parodoje „Ką pasėsi“ ir Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos renginyje „LGVA vasaros ūkininkų sąskrydis“.

Apie bendrovės vykdomą veiklą ir naujas iniciatyvas periodiškai skelbiama specializuotuose leidiniuose: „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, „Kauno dienos“ leidinyje „Agro“, bei „Mano ūkis“ interneto svetainėje.

Iniciatyvos bendruomeniškumo srityje

Palaikome Bendrovės darbuotojų iniciatyvas ir veiklą, siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės. Bendrovės darbuotojai aktyviai dalyvauja iniciatyvoje „Pyragų diena“, kuri vykdoma jau nuo 2016 metų. Trečius metus iš eilės organizuojama akcija „Saldžios kalėdos“, kurios metu darbuotojai dovanoja šokolado plyteles socialinės globos centro „Vija“ pacientams. Bendrovei už šią iniciatyvą buvo įteikta ir centro padėka.

Daug dėmesio skiriama socialinėms reikmėms, bendradarbiavimui su visuomene bei darbuotojų skatinimui įsitraukti į savanorišką/donorystės veiklą. Tam tikslui 2024 metais kiekvienam darbuotojui bus skiriama viena apmokama darbo diena savanorystei arba donorystei.
 

Ekonominė sritis

Inovacijų diegimas

Bendrovės tvarumas priklauso nuo modernių technologijų diegimo ir naudojimo. Efektyvesnio išteklių naudojimo, geresnių darbo sąlygų kūrimo galime pasiekti tik diegdami inovacijas. 2023 metais įdiegtas HPLC metodas laktozės kiekio nustatymui piene pamatiniu metodu pagal ISO 22662.

Taip pat bendrovė savo veikloje įsipareigoja įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas, siekiant plėsti žaliąją gamybą, prisidedant prie Lietuvos ir regioninių įsipareigojimų didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtis. Strateginiame veiksmų plane numatyta ant bendrovės stogo įrengti saulės jėgainę su galimybe ateityje plėsti ir didinti galią. Įdiegus kaip pilotinį projektą, bus analizuojama jo nauda ir vertinamos plėtimo galimybės.
Diegdama inovatyvias technologijas įmonė atsižvelgia į gamybinių technologinių procesų tobulinimą, aplinkos apsaugą, žmonių darbo ir poilsio sąlygų gerinimą, energetinių resursų taupymą.

Antikorupcija

UAB „Pieno tyrimai“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus, laikydamasi nulinės tolerancijos korupcijai, teisėtumo, informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo, interesų konfliktų vengimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, darbuotojų įtraukimo, atsakomybės neišvengiamumo, nuolatinės stebėsenos ir gerinimo principais. Netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. UAB „Pieno tyrimai“ patvirtintas nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas nustato bendruosius korupcijos prevencijos principus, korupcijos netoleravimo nuostatas, korupcijos prevencijos priemones bei jų įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę. Valdymo koordinavimo centro 2021/2022 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso ataskaitoje UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos prevencijos gerosios valdysenos indeksas įvertintas balu A+. Tai rodo, kad Bendrovė, diegdama ir tobulindama korupcijos prevencijos praktikas ir kurdama korupcijai atsparią aplinką, yra teisingame kelyje, bei skatina nesustoti ir toliau užkirsti kelia galimoms korupcijos apraiškoms, ypatingą dėmesį skiriant jų prevencijai bei darbuotojų švietimui.

Aplinkos apsaugos politika
Socialinės atsakomybės politika
Etikos kodeksas
Dovanų politika
Psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika
Lygių galimybių politika
Korupcijos prevencija

Užpildykite formą ir mes su Jumis susisieksime

Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.
Privaloma užpildyti.

Susisiekite su mumis

Telefonas: +370 37 361181
Radvilų Dvaro g. 31 LT-48331, Kaunas

Pieno tyrimai puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniia slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.