Kokybės vadybos sistema


UAB „Pieno tyrimai“ tyrimų veikloje yra akredituota atlikti žalio pieno fizikinius-cheminius ir mikrobiologinius tyrimus. Akreditaciją atliko Nacionalinis akreditacijos biuras, kuris 2020-07-27 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.106, patvirtinantį, kad UAB „Pieno tyrimai“ tyrimų veikloje atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

Vienas iš pagrindinių UAB „Pieno tyrimai“ tikslų - siekti užsakovų pasitenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais ir vykdomais bandymais bei kalibravimu. Rezultatų nešališkumas yra viso personalo atsakomybė.

Laboratorija, siekdama teikti tik kokybiškas tyrimų, bandymų, kalibravimo paslaugas, savo veikloje laikosi nešališkumo, objektyvumo, kompetencijos ir konfidencialumo principų bei įsipareigoja:

UAB „Pieno tyrimai“ įdiegta ir pastoviai tobulinama vadybos sistema užtikrina problemų sprendimą ir padeda siekti pagrindinio užsibrėžto tikslo - dirbti be klaidų. Kiekvienas dirbantysis žino kokios yra jo kaip profesionalaus darbuotojo pareigos ir atsakomybė. Laboratorijoje yra visi reikiamo tikslumo įrenginiai, atitinkantys tyrimo metodų, bandymų bei kalibravimo metodikų reikalavimus. Pagal parengtą įrenginių kalibravimo programą ir procedūras, prieš naudojimą įrenginiai yra kalibruojami arba patikrinami. Įmonėje veikia profesionali kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistema, padedanti automatizuoti laboratorijos veiklos vadybą. Atliekamiems tyrimams, bandymams, kalibravimams laboratorijoje yra patvirtinti tyrimų metodus, bandymų bei kalibravimo metodikas aprašantys dokumentai. Gaunamų rezultatų patikimumo užtikrinimui pagal patvirtintą planą laboratorija nuolat dalyvauja atliekamų tyrimų kokybės tikrinimuose ir (ar) tarplaboratoriniuose palyginimuose. Gauti rezultatai parodo laboratorijoje atliekamų tyrimų, bandymų, kalibravimo tikslumą ir įdiegtos vadybos sistemos rezultatyvumą.

UAB „Pieno tyrimai“ laikosi informacijos neskelbimo politikos ir prisilaiko sąlygų, dėl kurių susitarta su paslaugos užsakovais, užtikrina užsakovo konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, duomenų ir rezultatų saugumą, įskaitant elektroninį rezultatų saugojimą ir perdavimą. Nesisteminių ir komercinių tyrimų rezultatai yra konfidencialūs ir pateikiami užsakovui tik jo pasirinktu būdu, nurodytu sutartyje. UAB „Pieno tyrimai“ be raštiško užsakovo sutikimo neteikia trečiosioms šalims informacijos apie jiems atliktų tyrimų, bandymų, kalibravimų rezultatus, jei Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose nenumatyta kitaip.

Užsakovams ar jų atstovams pageidaujant, sudaroma galimybė stebėti laboratorijos jiems atliekamus darbus, užtikrinant slaptumą kitų užsakovų atžvilgiu. Dėl tyrimų stebėjimo galima kreiptis telefonu 8 37 363653 į UAB „Pieno tyrimai“ informacijos vadybininką-koordinatorių A. Žaką arba į informacijos vadybininkę-projektų koordinatorę G. Pieškienę, dėl matuoklių kalibravimo ar atliekamų bandymų stebėjimo - į Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos vadovą A. Jakimčik telefonu 8 615 28292, kad suderinti laiką dėl leidimo užsakovui ar jo atstovui patekti į laboratoriją ir stebėti jam vykdomą laboratorijos veiklą. UAB „Pieno tyrimai“ vertina bendradarbiavimą su užsakovais ir palaiko tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį, kuris yra naudojamas vadybos sistemai, laboratorijos veiklai ir paslaugoms, teikiamoms užsakovams, gerinti.

Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas atliekamas taikant Demingo rato principą: „Planuok - Daryk - Tikrink - Veik“.

Versija spausdinimui   

 
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA