Strateginiai veiklos planai

Bendrovės misija

UAB „Pieno tyrimai“ misija - prisidėti prie tvaraus pieno sektoriaus vystymosi, teikiant nešališkas, kompetentingas laboratorinės veiklos ir pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas

Bendrovės vizija

UAB „Pieno tyrimai“ vizija - būti lyderiaujanti šalies bendrovė, teikianti technologiškai pažangiausią tyrimų ir su jais susijusių kitų paslaugų spektrą pieninkystės sektoriui.

Bendrovės vertybės

UAB „Pieno tyrimai“ vertybės – profesionalumas, atsakomybė ir inovatyvumas. Profesionalumas – tai siekimas:

  • vadovautis geros laboratorinės praktikos principais;
  • remtis įgyta patirtimi ir nuolatiniu kvalifikacijos kėlimu;
  • dalintis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais, kolegomis ir partneriais.
Atsakomybė – tai siekimas:
  • profesionaliai, kokybiškai ir nešališkai dirbti su užsakovais ir partneriais;
  • kurti šiltus, pagarbius santykius su aplinkiniais;
  • būti socialiai atsakingais: vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei ir gamtai vertybiniais bei skaidrios veiklos principais.
Inovatyvumas – tai siekimas:
  • ieškoti naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų;
  • būti atviriems naujovėms ir pažangai;
  • diegti inovacijas bendrovės konkurencinio pranašumo didinimui.

Strateginės kryptys ir tikslai

Strateginių krypčių įgyvendinimas. Strateginės kryptys užtikrina bendrovės veiklos tęstinumą. Jomis siekiama įgyvendinti tikslingus ir tęstinius pokyčius, kurie didintų bendrovės vertę.

Būtent veiklos efektyvumo didinimas bus viena svarbiausių bendrovės veiklos krypčių. Numatoma auginti bendrovės vertę efektyvinant veiklos procesus, modernizuojant technologijas. Užsakovų pasitenkinimo augimo sieksime stiprindami kompetencijas pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymo ir laboratorinio darbo srityse, diegdami naujas pažangiausia pasauline praktika ir moderniais sprendimais paremtas paslaugas, tyrimo metodus ir technologijas, kurie tenkintų lūkesčius gauti aukštesnės kokybės pieno gamybos bandas ir tinkamos sudėties pieno žaliavą bei užtikrintų konkurencingų pieno produktų gamybą ir jų eksporto sąlygas. Bendrovės sėkmingas strategijos pagrindas yra didelis darbuotojų įsitraukimas, aukšta darbuotojų kompetencija ir subalansuota veiklos procesų vadybos sistema. Todėl numatome užtikrinti darbuotojų kompetencijų vystymą, tobulindami vidinių bendrovės veiklos procesų vadybą ir vystydami darbuotojų esmines kompetencijas.

Siekiant įgyvendinti strategines kryptis, nustatyti pagrindiniai strateginiai tikslai 2021 – 2023 metų laikotarpiui. Šie tikslai leidžia subalansuotai siekti bendrovės vertės didinimo, nes apima visas svarbiausias bendrovės valdymo sritis: užsakovų pasitenkinimą, veiklos efektyvumą ir organizacinę kultūrą.

Strateginės
kryptys:
Strateginiai
tikslai:
Apibūdinimas
Bendrovės akcininkas 1.Efektyvinti bendrovės veiklą 1.1.Modernus energetinis ūkis

Šis strateginis tikslas prisideda prie ES energetikos sąjungos strateginio prioriteto efektyviai vartoti energiją. Bendrovė sieks pagerinti bendrovės pastatui eksploatuoti reikalingos energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti energetinių išteklių praradimus. Numatoma mažinti oro sąlygų kaitos poveikį laboratorijos mikroklimato rodiklių stabilumui ir užtikrinti jų atitikimą vadybos sistemos nustatytiems reikalavimams, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytų temperatūros, santykinio oro drėgnumo, minimalaus šviežio oro kiekio parametrus, ko pasėkoje gerėja ne tik žmonių darbingumas, bet ir mažėja energetinių išteklių sunaudojimas.

1.2.Efektyvūs veiklos procesai

Mažėjant atliekamų pieno tyrimų skaičiui, svarbu užtikrinti turimų resursų optimalų panaudojimą. Numatoma optimizuoti mėginių surinkimą, mažinti mėginių indentifikavimo darbo sąnaudas, mažinti tyrimo atlikimo kontrolės sąnaudas, plėsti Integralios laboratorijos valdymo informacinės sistemos (ILVIS) funkcionalumą atnaujinant esamus modulius. Taip pat numatoma optimizuoti produktyvumo tyrimų vykdymą ir kontrolinių melžimų atlikimą ūkiuose, mažinant asistentų važiuojamojo pobūdžio sąnaudas, pasitelkiant interaktyvių žemėlapių diagramų sudarymą.

Bus siekiama išteklius naudoti tvariau

Įdiegti elektroninę GPT lydraščių ir važtaraščių (konteinerių perdavimo) sistemą, spausdinamą informaciją perkelti į elektroninę formą. Įrengti naujas darbo vietas Rytų Lietuvos skyriaus, Kalibravimo laboratorijos ir kitiems bendrovės darbuotojams, parduodant patalpas Vilniuje ir naudojant patalpų nuomą.

Užsakovai 2. Būti pieno sektoriaus partneriu, skatinančiu inovacijas ir tvarų veiklos vystymą 2.1. Sukurta pažangi ir patraukli pieninių gyvūnų produktyvumo ir pieno tyrimų sistema

Numatoma diegti naujas kalibravimo metodikas. Siekiant didinti teikiamų paslaugų kiekį ir prieinamumą užsakovams, organizuoti tiesioginius vizitus pas ūkininkus, į pienininkystės bendroves, analizuoti pieno ūkių poreikius, teikti pasiūlymus ir konsultacijas.

Gyvūnų produktyvumo tyrimų gerosios praktikos viešinimas regionuose.

Organizuoti ūkininkų, vykdančių produktyvumo tyrimus C metodu mokymo kursus "Gyvūnų produktyvumo tyrimų ir duomenų perdavimas" su testavimu ir pažymėjimo išdavimu.

Išplėsti kalibravimo veiklą, įdiegiant elektroninių pieno kiekio matuoklių Pulsameter 2 (ITEC) ir IDC3 (SAC) kalibravimą.

Validuoti pašarų tyrimo FT NIR metodu modelius pagal LST EN ISO 12099 standartą, lyginant duomenis su EUROFIN AGRO duomenimis.

Į vieną Laboratoriją sujungus Tyrimų laboratoriją ir Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratoriją, vykdomos laboratorinės tyrimų, bandymų ir kalibravimo veiklos akreditavimo palaikymas standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai ir srities išplėtimas naujų melžimo robotų kalibravimo veikla.
Numatoma:

-Atnaujinti ir įdiegti pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų analitinių ataskaitų programą.

-Sukurti pieno kiekio matavimo priemonių, naudojamų kontroliuojamose bandose, duomenų bazę, kuria galėtų naudotis Bendrovės klientai – stebėti matavimo priemonių kalibravimo terminus, atsispausdinti kalibravimo liudijimus ir kt.

-Tobulinti Bendrovės internetinę svetainę - atnaujinti bei pildyti aktualų ir pardavimus skatinantį turinį, siekti svetainės patogumo ir funkcionalumo vartotojui.

2.2. Inovacijomis paremta investavimo strategija

Numatoma vykdyti nuolatinę mokslinės-techninės pažangos stebėseną, analizuoti galimybes ir poveikį žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimų sistemai, įrangos atnaujinimo planus įtraukiami nauji ir modernūs jos modeliai, tyrimų technologijos keičiamos atsižvelgiant pažangiausią pasaulinę praktiką ir mokslinius atradimus, bei stiprinti Bendrovės investavimo galimybes, stebėti Bendrovės finansinės rizikos valdymo rodiklius.

Bendrovės darbuotojai 3.Užtikrinti darbuotojų reikiamų kompetencijų vystymą 3.1. Patobulinta bendrovės vidinių procesų vadyba

Bendrovės vertės augimo spartą ir norą ieškoti geriausių sprendimų, lemia veiklos procesų vadybos sistemos integravimo lygis ir kokybinis kryptingumas. Į bendrovės kultūrą bei darbuotojus turi būti žiūrima kaip į bendrą vertę kuriančią visumą, kuri greitai reaguoja į efektyvumą nusakančius rodiklius.

Bus vykdomas pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų padalinio ir matavimo priemonių kalibravimo centralizuotos informacinės sistemos, skirtos darbuotojų darbo ir darbo procesų planavimui, sukūrimas.

Bendrovės darbuotojų įsitraukimo į bendrovės veiklą palaikymui ir stiprinimui reikalinga sistemingai ugdyti vadovų vadybines kompetencijas, užtikrinti vertikalią ir horizontalią komunikaciją, stiprinti atgalinį ryšį, gerinti fizinę darbo aplinką bei sąlygas.

3.2. Išlaikyta aukšta darbuotojų techninė kompetencija

Nuolat besikeičianti technologinė aplinka, naudojama sudėtinga tyrimų įranga, pažangios ir nuolat atnaujinamos tyrimų technologijos reikalauja aukštos kvalifikacijos ir techninės kompetencijos darbuotojų. Todėl numatoma vystyti darbuotojų technines kompetencijas, dalyvauti tarptautinių pienininkystės ir veislininkystės organizacijų veikloje.


UAB "Pieno tyrimai" 2021-ųjų metų veiklos biudžetas


Rodiklio pavadinimas2021 m.
planas
iš jų laikotarpiais
3 mėn.6 mėn.9 mėn.12 mėn.
1Pieno gamintuojų, parduodančių pieną skaičius, vnt. 14 28914 46714 40814 48914 289
2Atliktų pieno tyrimų skaičius, vnt. 3 025 503763 0931 550 1272 262 7833 025 503
3Pardavimo pajamos, Eur 5 815 7231 429 3532 885 9954 374 8685 815 723
4Pardavimo savikaina, Eur 4 695 2771 176 7502 326 6993 491 0744 695 277
5Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur 873 507192 956413 827614 285873 507
6Tipinės veiklos pelnas (nuostolis), Eur 246 93959 647145 469269 509246 939
7Kitos veiklos rezultatai, Eur 00000
8Kitos palūkanų ir panašios pajamos 00000
9Finansinės v. sąnaudos, Eur 10 7833 2786 1448 64710 783
10Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis), Eur 236 15656 369139 325260 862236 156
11Gamybinių patalpų ir įrengimų nusidėvėjimas 407 64895 284191 951300 911407 648
12Darbo užmokesčio fondas, Eur 3 926 882963 5681 950 4802 915 0133 926 882
13Dirbančiųjų skaičius laikotarpio pabaigoje 275275275275275

Raštas dėl valstybės lūkesčių


RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UAB „PIENO TYRIMAI“


Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) lūkesčiai dėl UAB „Pieno tyrimai“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Šis Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas Bendrovės ir Ministerijos bendradarbiavimui skatinti.

Šiuo Raštu Ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės teisių ar pareigų. Bendrovė visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir kitais Bendrovės akcininko priimtais sprendimais, gerąja Bendrovės valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindamas šiame Rašte nurodytus Ministerijos lūkesčius Bendrovės vadovas privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Bendrovės veiklos sritys

Bendrovės pagrindinė veikla – viso šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų gyvulių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei (pieninių) .

Bendrovės kita veikla – ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, pieno šaldymo rezervuarų bandymai, pieno melžimo įrangos tikrinimas, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matavimo priemonių techninės apžiūros ir remontas, neautomatinių svarstyklių patikros ir kitos su šalies pieno tyrimų laboratorijų veikla susijusios paslaugos.

Bendrovei keliamas veiklos tikslas – siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas
Žemės ūkio ministerija, kaip Bendrovės akcijų valdytoja, tikisi, kad Bendrovė, būdama specializuota centrinė šalies pieno tyrimų laboratorija, veiklą vystys šiomis kryptimis:

Nauda akcininkui. Bendrovės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas rodiklis. Išmokamų dividendų suma 2020–2024 m. planuojama, kad sieks 70 procentų Bendrovės paskirstytino pelno.

Efektyvumas. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti ir siekti. Bendrovė nuolat turi ieškoti būdų efektyviai išnaudoti savo turtą ir resursus, siekti didinti pardavimo pajamas, mažinti savikainą ir siekti pelningos veiklos.

Inovatyvumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė turėtų būti pažangi, taikyti pažangius technologinius sprendimus plečiant atliekamų pieno mėginių tyrimų ir paslaugų spektrą, optimizuoti veiklos procesus ir administravimo išlaidas, taikyti inovatyvias valdymo praktikas.

Skaidrumas. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama visa teisės aktais nustatyta informacija. Bendrovėje turi būti įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė į strategiją turėtų integruoti socialiai atsakingos veiklos vykdymo tikslus.

Atskaitomybė. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad duomenys būtų rengiami ir teikiami Žemės ūkio ministerijai vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo taisyklėmis ir Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo grafiku, patvirtintu žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-632 „Dėl Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo“.


Strateginis veiklos planas 2021-2023PDF bylų peržiūrai rekomenduojame naudoti Adobe Acrobat Reader programąPopuliarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2021 10 19
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA