Strateginiai veiklos planai

Bendrovės misija

UAB „Pieno tyrimai“ misija - prisidėti prie tvaraus pieno sektoriaus vystymosi, teikiant nešališkas, kompetentingas laboratorinės veiklos ir pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas

Bendrovės vizija

UAB „Pieno tyrimai“ vizija - būti lyderiaujanti šalies bendrovė, teikianti technologiškai pažangiausią tyrimų ir su jais susijusių kitų paslaugų spektrą pieninkystės sektoriui.

Bendrovės vertybės

UAB „Pieno tyrimai“ vertybės – profesionalumas, atsakomybė ir inovatyvumas. Profesionalumas – tai siekimas:

  • vadovautis geros laboratorinės praktikos principais;
  • remtis įgyta patirtimi ir nuolatiniu kvalifikacijos kėlimu;
  • dalintis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais, kolegomis ir partneriais.
Atsakomybė – tai siekimas:
  • profesionaliai, kokybiškai ir nešališkai dirbti su užsakovais ir partneriais;
  • kurti šiltus, pagarbius santykius su aplinkiniais;
  • būti socialiai atsakingais: vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei ir gamtai vertybiniais bei skaidrios veiklos principais.
Inovatyvumas – tai siekimas:
  • ieškoti naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų;
  • būti atviriems naujovėms ir pažangai;
  • diegti inovacijas bendrovės konkurencinio pranašumo didinimui.

Strateginės kryptys ir tikslaiRaštas dėl valstybės lūkesčių


RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UAB „PIENO TYRIMAI“


Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) lūkesčiai dėl UAB „Pieno tyrimai“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Šis Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas Bendrovės ir Ministerijos bendradarbiavimui skatinti.

Šiuo Raštu Ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės teisių ar pareigų. Bendrovė visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir kitais Bendrovės akcininko priimtais sprendimais, gerąja Bendrovės valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindamas šiame Rašte nurodytus Ministerijos lūkesčius Bendrovės vadovas privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Bendrovės veiklos sritys

Bendrovės pagrindinė veikla – viso šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų gyvulių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei (pieninių) .

Bendrovės kita veikla – ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, pieno šaldymo rezervuarų bandymai, pieno melžimo įrangos tikrinimas, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matavimo priemonių techninės apžiūros ir remontas, neautomatinių svarstyklių patikros ir kitos su šalies pieno tyrimų laboratorijų veikla susijusios paslaugos.

Bendrovei keliamas veiklos tikslas – siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas
Žemės ūkio ministerija, kaip Bendrovės akcijų valdytoja, tikisi, kad Bendrovė, būdama specializuota centrinė šalies pieno tyrimų laboratorija, veiklą vystys šiomis kryptimis:

Nauda akcininkui. Bendrovės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas rodiklis. Išmokamų dividendų suma 2020–2024 m. planuojama, kad sieks 70 procentų Bendrovės paskirstytino pelno.

Efektyvumas. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti ir siekti. Bendrovė nuolat turi ieškoti būdų efektyviai išnaudoti savo turtą ir resursus, siekti didinti pardavimo pajamas, mažinti savikainą ir siekti pelningos veiklos.

Inovatyvumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė turėtų būti pažangi, taikyti pažangius technologinius sprendimus plečiant atliekamų pieno mėginių tyrimų ir paslaugų spektrą, optimizuoti veiklos procesus ir administravimo išlaidas, taikyti inovatyvias valdymo praktikas.

Skaidrumas. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama visa teisės aktais nustatyta informacija. Bendrovėje turi būti įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė į strategiją turėtų integruoti socialiai atsakingos veiklos vykdymo tikslus.

Atskaitomybė. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad duomenys būtų rengiami ir teikiami Žemės ūkio ministerijai vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo taisyklėmis ir Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo grafiku, patvirtintu žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-632 „Dėl Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo“.


Strateginis veiklos planas 2022-2024PDF bylų peržiūrai rekomenduojame naudoti Adobe Acrobat Reader programąPopuliarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 02 01
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA