Kokybės vadybos sistema


UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijoje įdiegta ir akredituota integruota kokybės vadybos sistema, atitinkanti standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus. Akreditaciją suteikė tarptautiniu mastu pripažinta akreditacijos įstaiga – Nacionalinis akreditacijos biuras, kuris yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys ir ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras.

Metrologinei patikrai (toliau - patikrai) atlikti UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija yra Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtoji įstaiga, teisės atlikti mažų talpyklų (tūris iki 35 m3) patikrą paskyrimas yra neterminuotas. Kompetencijos ir nešališkumo užtikrinimui 2022 metais į UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, integravome standartą LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai”. 2023-01-05 Nacionalinis akreditacijos biuras išdavė mums akreditavimo pažymėjimą, kuriuo liudija, kad UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir yra akredituota kaip C tipo kontrolės įstaiga atlikti matavimo priemonių tikrinimą.

Vienas iš pagrindinių UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos tikslų - siekti užsakovų pasitenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais, kalibravimu ir patikra. UAB „Pieno tyrimai“ aukščiausioji vadovybė yra įsipareigojusi ir atsakinga už Bendrovės laboratorinės veiklos nešališkumą (PDF).

Laboratorija, siekdama teikti tik kokybiškas tyrimų, kalibravimo paslaugas ir kontrolės (patikros) veiklą, laikosi nešališkumo, objektyvumo, kompetencijos ir konfidencialumo principų bei įsipareigoja:

 • dirbti pagal gerą profesinę praktiką, vykdyti darnaus vystymosi politiką,
 • tyrimus, kalibravimą, patikrą visuomet atlikti pagal pareikštus metodus/metodikas, atitinkančius užsakovo poreikius, tyrimų veikloje laikantis lanksčios akreditavimo srities taikymo reikalavimų,
 • įsisavinti naujus metodus/metodikas bei atnaujinti naudojamą įrangą, atsižvelgiant į technologinę pažangą, diegti technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką,
 • vystyti darbuotojų kompetencijas ir didinti jų įsitraukimą į įmonės veiklą,
 • visa laiką atitikti tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus, būti nešališkais, valdyti rizikas, plėtoti vadybos sistemą bei nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą ir užtikrinti jos vientisumą,
 • visi darbuotojai, susiję su laboratorijoje atliekamais veiklos procesais, asmeniškai patvirtina, kad yra susipažinę su laboratorijos vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe įgyvendina politiką ir tikslus bei dirba pagal laboratorijos vadybos sistemos reikalavimus.
 • UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijoje įdiegta ir pastoviai tobulinama kokybės vadybos sistema užtikrina problemų sprendimą ir padeda siekti pagrindinio užsibrėžto tikslo - dirbti be klaidų. Kiekvienas dirbantysis žino kokios yra jo kaip profesionalaus darbuotojo pareigos ir atsakomybė. Laboratorijoje yra visi reikiamo tikslumo įrenginiai, atitinkantys tyrimo metodų, kalibravimo, patikros metodikų reikalavimus. Pagal parengtą įrenginių kalibravimo programą ir procedūras, prieš naudojimą įrenginiai yra kalibruojami arba patikrinami. Įmonėje veikia profesionali kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistema, padedanti automatizuoti laboratorijos veiklos vadybą. Atliekamiems tyrimams, kalibravimui, patikrai laboratorijoje yra patvirtinti tyrimų metodus, kalibravimo bei patikros metodikas aprašantys dokumentai.

  Kokybės vadybos sistemos palaikymas yra kontroliuojamas vidaus auditais. Reguliariai vyksta akreditacijos tarnybos priežiūros vertinimai (išorės auditai). Laboratorijos kompetencija ir darbuotojų kvalifikacija tikrinama dalyvaujant atliekamų tyrimų kokybės tikrinimuose ir (ar) tarplaboratoriniuose palyginimuose. Darbuotojų kvalifikacija palaikoma ir keliama organizuojant mokymus, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius bei įmonei keliamus naujus uždavinius.

  UAB „Pieno tyrimai“ laikosi informacijos neskelbimo politikos ir prisilaiko sąlygų, dėl kurių susitarta su paslaugos užsakovais, užtikrina užsakovo konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, duomenų ir rezultatų saugumą, įskaitant elektroninį rezultatų saugojimą ir perdavimą. Nesisteminių ir komercinių tyrimų rezultatai yra konfidencialūs ir pateikiami užsakovui tik jo pasirinktu būdu, nurodytu sutartyje. UAB „Pieno tyrimai“ be raštiško užsakovo sutikimo neteikia trečiosioms šalims informacijos apie jiems atliktų tyrimų, kalibravimo, patikros rezultatus, jei Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose nenumatyta kitaip. Informacija apie užsakovą, kuri yra gauta iš kitų šaltinių (pvz., skundų teikėjų, reguliavimo įstaigų), o ne užsakovo, laikoma konfidencialia.

  Užsakovams ar jų atstovams pageidaujant, sudaroma galimybė stebėti laboratorijos jiems atliekamus darbus, užtikrinant slaptumą kitų užsakovų atžvilgiu. Dėl tyrimų stebėjimo galima kreiptis telefonu 8 37 363653 į UAB „Pieno tyrimai“ informacijos vadybininką-koordinatorių A. Žaką arba į projektų vadovę G. Pieškienę, dėl pieno kiekio matuoklių kalibravimo ar mažų talpyklų patikros stebėjimo - į techninį specialistą-koordinatorių J. Maslinską (mob. tel. 8 615 59339), kad suderinti laiką dėl leidimo užsakovui ar jo atstovui patekti į laboratoriją ir stebėti jam vykdomą laboratorijos veiklą. UAB „Pieno tyrimai“ vertina bendradarbiavimą su užsakovais ir palaiko tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį, kuris yra naudojamas vadybos sistemai, laboratorijos veiklai ir paslaugoms, teikiamoms užsakovams, gerinti.

  Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas atliekamas taikant Demingo rato principą: „Planuok - Daryk - Tikrink - Veik“.  Populiarios nuorodos  UAB „Pieno tyrimai“
  Juridinių asmenų registras
  Įmonės kodas: 233816290
  PVM kodas: LT338162917
  Atsiskaitomosios sąskaitos:
  AB SEB bankas LT687044060005371898
  AB SEB bankas LT577044060007890119
  AB „Swedbank“ LT317300010002410530
  Luminor Bank AS LT734010042500030508
  Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
  LT-48331 Kaunas
  Tel.: (8 37) 361181
  Faksas:(8 37) 361312
  E-paštas:


   Pieno mėginiai priimami visą parą,
    septynias dienas per savaitę*
  plačiau...
  Informacija atnaujinta 2023 09 26
  Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA