Kokybės vadybos sistema


UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijoje įdiegta ir akredituota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus. Akreditaciją suteikė tarptautiniu mastu pripažinta akreditacijos įstaiga – Nacionalinis akreditacijos biuras, kuris yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys ir ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras.

Vienas iš pagrindinių UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos tikslų - siekti užsakovų pasitenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais ir vykdomais bandymais bei kalibravimu. Rezultatų nešališkumas yra viso personalo atsakomybė.

Laboratorija, siekdama teikti tik kokybiškas tyrimų, bandymų, kalibravimo paslaugas, savo veikloje laikosi nešališkumo, objektyvumo, kompetencijos ir konfidencialumo principų bei įsipareigoja:

  • dirbti pagal gerą profesinę praktiką, vykdyti darnaus vystymosi politiką,
  • tyrimus, bandymus ir kalibravimą visuomet atlikti pagal pareikštus metodus/metodikas, atitinkančius užsakovo poreikius, tyrimų veikloje laikantis lanksčios akreditavimo srities taikymo reikalavimų,
  • įsisavinti naujus tyrimų metodus, bandymų ir kalibravimo metodikas bei atnaujinti naudojamą įrangą, atsižvelgiant į technologinę pažangą, diegti technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką,
  • vystyti darbuotojų kompetencijas ir didinti jų įsitraukimą į įmonės veiklą,
  • atitikti tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, valdyti rizikas, plėtoti vadybos sistemą bei nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą,
  • visi darbuotojai, susiję su laboratorijoje atliekamais veiklos procesais, asmeniškai patvirtina, kad yra susipažinę su laboratorijos vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe įgyvendina politiką ir tikslus bei dirba pagal laboratorijos vadybos sistemos reikalavimus.

UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijoje įdiegta ir pastoviai tobulinama kokybės vadybos sistema užtikrina problemų sprendimą ir padeda siekti pagrindinio užsibrėžto tikslo - dirbti be klaidų. Kiekvienas dirbantysis žino kokios yra jo kaip profesionalaus darbuotojo pareigos ir atsakomybė. Laboratorijoje yra visi reikiamo tikslumo įrenginiai, atitinkantys tyrimo metodų, bandymų bei kalibravimo metodikų reikalavimus. Pagal parengtą įrenginių kalibravimo programą ir procedūras, prieš naudojimą įrenginiai yra kalibruojami arba patikrinami. Įmonėje veikia profesionali kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistema, padedanti automatizuoti laboratorijos veiklos vadybą. Atliekamiems tyrimams, bandymams, kalibravimui laboratorijoje yra patvirtinti tyrimų metodus, bandymų bei kalibravimo metodikas aprašantys dokumentai.

Kokybės vadybos sistemos palaikymas yra kontroliuojamas vidaus auditais. Reguliariai vyksta akreditacijos tarnybos priežiūros vertinimai (išorės auditai). Laboratorijos kompetencija ir darbuotojų kvalifikacija kiekvienais metais tikrinama dalyvaujant atliekamų tyrimų kokybės tikrinimuose ir (ar) tarplaboratoriniuose palyginimuose. Darbuotojų kvalifikacija palaikoma ir keliama organizuojant mokymus, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius bei įmonei keliamus naujus uždavinius.

UAB „Pieno tyrimai“ laikosi informacijos neskelbimo politikos ir prisilaiko sąlygų, dėl kurių susitarta su paslaugos užsakovais, užtikrina užsakovo konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, duomenų ir rezultatų saugumą, įskaitant elektroninį rezultatų saugojimą ir perdavimą. Nesisteminių ir komercinių tyrimų rezultatai yra konfidencialūs ir pateikiami užsakovui tik jo pasirinktu būdu, nurodytu sutartyje. UAB „Pieno tyrimai“ be raštiško užsakovo sutikimo neteikia trečiosioms šalims informacijos apie jiems atliktų tyrimų, bandymų, kalibravimo rezultatus, jei Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose nenumatyta kitaip.

Užsakovams ar jų atstovams pageidaujant, sudaroma galimybė stebėti laboratorijos jiems atliekamus darbus, užtikrinant slaptumą kitų užsakovų atžvilgiu. Dėl tyrimų stebėjimo galima kreiptis telefonu 8 37 363653 į UAB „Pieno tyrimai“ informacijos vadybininką-koordinatorių A. Žaką arba į informacijos vadybininkę-projektų koordinatorę G. Pieškienę, dėl matuoklių kalibravimo ar atliekamų bandymų stebėjimo - į kalibravimo skyriaus vyriausiąjį techninį specialistą J. Maslinską telefonu 8 615 59339, kad suderinti laiką dėl leidimo užsakovui ar jo atstovui patekti į laboratoriją ir stebėti jam vykdomą laboratorijos veiklą. UAB „Pieno tyrimai“ vertina bendradarbiavimą su užsakovais ir palaiko tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį, kuris yra naudojamas vadybos sistemai, laboratorijos veiklai ir paslaugoms, teikiamoms užsakovams, gerinti.

Kokybės vadybos sistemos nuolatinis gerinimas atliekamas taikant Demingo rato principą: „Planuok - Daryk - Tikrink - Veik“.Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2022 05 26
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA