Darnusis vystymasis

Atsakingai vykdydama savo veiklą, UAB „Pieno tyrimai“ siekia prisidėti prie darnios visuomenės ir valstybės pažangos kūrimo.

Vadovaudamasi gerąja užsienio šalių ir nacionaline praktika, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais, Europos Sąjungos strateginių dokumentų (Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo, Žalioji knyga) nuostatomis, Nacionaline darnaus vystymo strategija ir remdamasi valstybės jai formuojamais lūkesčiais, bendrovė siekia darnaus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai.


Darnumo įsipareigojimai

Darnios ir atsakingos veiklos principai bendrovėje įgyvendinami vadovaujantis šiais įsipareigojimais ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos srityse:

 • Palaikomas nuolatinis bendrovės dėmesys gerų darbo sąlygų užtikrinimui:
 • kuriama sąžininga, pasitikėjimu grįsta atmosfera, tvirta vidinė bendrovės kultūra, konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas, skatinamas darbuotojų įsitraukimas;
 • gerbiamos ir palaikomos žmogaus teisės ir orumas;
 • vadovaujamasi asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo bei asmens duomenų apsaugos principais;
 • užtikrinamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdymas, skatinamas įsitraukimas, lyderystė ir profesinis augimas;
 • užtikrinama darbuotojų teisė jungtis į asociacijas, profesines sąjungas.
 • Keliant aukščiausius reikalavimus užtikrinamas korupcijos prevencijos procesas ir nuolatinis bendrovės darbuotojų antikorupcinis švietimas.
 • Kuriamas sąžiningas santykis su darbuotojais, užsakovais, klientais, partneriais ir visuomene taikant bendrovės etikos kodeksą.
 • Atsižvelgiant į platų bendrovės teritorinį tinklą užtikrinamos ir kuriamos darbo vietos visuose Lietuvos regionuose.
 • Užtikrinamas ekonominis produktyvumas tobulinant technologijas ir diegiant naujoves bendrovės vykdomuose procesuose.
 • Užtikrinamas savalaikis ir tiesioginis visuomenės informavimas apie vykdomas veiklas, pasitelkiama šviečiamoji veikla.
 • Vystoma partnerystė su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis, organizacijomis ir bendruomenėmis siekiant gerosios patirties, praktikos ir žinių mainų.
 • Užtikrinamas darbuotojų iniciatyvų, siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės, palaikymas.
 • Ieškoma ekonomiškai pagrįstų sprendimų ir alternatyvų, padedančių užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį aplinkai.
 • Atsakingai ir racionaliai naudojami materialiniai, energetiniai ir gamtiniai ištekliai, prisidedant prie emisijų bei atliekų susidarymo mažinimo kasdieninėje ir pagrindinėje veikloje.

Darnūs ir tvarūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali bendrovės ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos sritis.

UAB „Pieno tyrimai“ darnaus vystymosi veiklos principai apibrėžti bendrovės vidaus dokumentuose:


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2022 01 17
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA