Tvarus vystymasis

Bendrovės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais, bet ir jos indėliu į švarios, saugios aplinkos kūrimą ir tvarią organizacijos plėtrą.

UAB „Pieno tyrimai“ sukurta ir įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus. Ji skirta parodyti, kad bendrovės teikiamos žaliavinio pieno tyrimų paslaugos atitinka užsakovų, aplinkos apsaugos ir kitus teisinius reikalavimus. Įmonė savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama teikiamų paslaugų kokybei, naujų metodų bei modernių technologijų diegimui. Įdiegtas standartas skatina darbuotojų įsitraukimą į poveikio aplinkai valdymą, išteklių tausojimą, nuolatinį gerinimą ir rūpinimąsi supančia aplinka.


Tvarumo tikslai
Įgyvendindami tvaraus vystymosi principus, siekiame šių tikslų:
  • EKONOMINIŲ (kurti vertę akcininkams; patenkinti klientų poreikius; plėsti ir tobulinti paslaugas; diegti inovacijas);
  • APLINKOSAUGOS (atsakingai naudoti gamtos išteklius; vykdyti sistemingą aplinkos monitoringą; laikytis aplinkosaugos teisės aktų; būti pavyzdžiu klientams ir tiekėjams);
  • SOCIALINIŲ (gerbti žmogaus teises; užtikrinti sveikas ir saugias darbuotojų darbo sąlygas; palaikyti atvirus santykius su visuomene ir prisidėti prie jos vystymosi).

Šie tikslai remiasi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (toliau - DVT), kurių siekiame diegdami inovacijas laboratorinių tyrimų srityje, ne tik garantuodami teisingą atsiskaitymą už superkamą pieną ir gyvūnų produktyvumo tyrimus ūkių bandų valdymui, bet ir užtikrindami pieno gaminių vartotojų sveikatos saugos interesus, pieno produktų eksporto reikalavimų vykdymą bei vystydami bendrovės veiklą tvarios pienininkystės kryptimi, gerinant bandų sudėtį, produktyvumo ir sveikatingumo rodiklius, didinant pieno gamybos efektyvumą, ūkių stiprėjimą, bei pilnavertės mitybos, saugaus ir kokybiško maisto kryptimis, tuo pačiu laikydamiesi pamatinių žmogaus teisių bei gerųjų verslo valdymo praktikų. Didžiausią dėmesį skiriame šiems DVT, kurių siekiant galime duoti reikšmingą indėlį ateities kartoms:

Tvarumo klausimais bendrovėje rūpinasi kokybės sistemos vadybininkas, kartu su konkrečių iniciatyvų įgyvendinimui suburiama komanda. Tam siekiame įtraukti kuo daugiau bendrovėje dirbančių vadovų, kitų darbuotojų, kad pradėti darbai tęstųsi ir kiekvienas suprastų tvarios organizacijos naudą, skatinant tvaraus verslo vystymąsi Lietuvoje kaip atsakingos visuomenės ir ekonomikos augimo pagrindą.


Valdymas

Tvarūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali jos ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per bendrovės veiklos etikos ir skaidrumo, aplinkosaugos, santykių su darbuotojais, visuomene, užsakovais sritis. UAB „Pieno tyrimai“ įsipareigojo kryptingai formuoti tvaraus verslo praktiką, vadovaujantis DVT bei Pasaulinio atskaitingumo principais. Numatyta stiprinti bendrovės darbuotojų įsitraukimą į tvarumo strategijos vystymą ir įgyvendinimą, organizuojant fokus grupes darbuotojų lūkesčiams ir pasiūlymams išgirsti ir įvertinti. Atsižvelgdama į juos bendrovė galės daugiau pokyčių vykdyti būtent tose srityse, kurios svarbiausios suinteresuotosioms šalims ir tolesniam veiklos vystymui.
Siekiant atitikti gerąsias valdymo praktikas, Bendrovėje reguliariai organizuojami Valdybos posėdžiai, kurių metu Valdybos nariai, išnaudodami savo turimą ekspertinę patirtį, teikia pasiūlymus vadovybei bei kartu priima svarbiausius sprendimus.
2021 m. Valdyba kartu su vadovaujančiais darbuotojais rugsėjo mėnesį vykusios strateginės sesijos metu aktyviai dalyvavo rengiant Bendrovės trijų metų strateginį veiklos planą, kuriame iškeltas naujas tikslas – Tvarus veiklos vystymas.
Strateginių tikslų įvykdymui bendrovės vadovaujantys darbuotojai ir vadybinis personalas išsikėlė metinius tikslus bei jų rezultatą matuojančius rodiklius, susietus su bendrovės strateginiais tikslais ir uždaviniais. 2021 metais pravesti tarpiniai (pusės metų) ir metiniai veiklos aptarimo pokalbiai su darbuotojais, kurių metu aptartas metinių tikslų vykdymas, aktualios problemos ir suteiktas grįžtamasis ryšys. Buvo planuota pravesti veiklos aptarimo pokalbius su 40 vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, šis rodiklis viršytas – pravesti pokalbiai su 62 bendrovės darbuotojais, apsvarstytas išsikeltų ir su vadovais aptartų tikslų ir uždavinių įvykdymas, priimami sprendimai dėl darbuotojo kompetencijos lygio bei papildomų mokymų ar kitokių veiksmų ar pagalbos poreikio.


Suinteresuotųjų šalių įtraukimas

Atviras dialogas su pagrindinėmis mūsų suinteresuotosiomis šalimis yra labai svarbus, jei norime sėkmingai suprasti šalia esančių žmonių susirūpinimą, pasaulines tendencijas, rinkos lūkesčius. Suinteresuotąsias šalis į savo veiklą įtraukiame per vykdomas apklausas, gyvus ir nuotolinius susitikimus. Taip pat svarbią informaciją gauname grįžtamojo ryšio pagalba, mūsų specialistams lankantis pieno ūkiuose, pieno supirkimo įmonėse ir tiesiogiai bendraujant su ten dirbančiais žmonėmis.
UAB „Pieno tyrimai“ svarbios suinteresuotųjų šalių grupės apima užsakovus, darbuotojus, savininką, tiekėjus, valstybines institucijas.


Saugi aplinkai veikla

Aplinkos apsaugos politikoje įsipareigojame laikytis ne tik aplinkosaugos teisės aktų, bet ir laisvanoriškai prisiimtų reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos aspektais. Bendrovė turi identifikavusi reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus - tai cheminės medžiagos, nuotekos, transportas, elektros energija, vanduo, popierius, pakuotės, atliekos. Tuo būdu įmonė identifikuoja visus veiklos ir paslaugų aspektus, kuriuos ji gali valdyti ir tuos, kuriems ji gali daryti įtaką per tiekėjus, užsakovus ir pan. Atliekos rūšiuojamos tam, kad atskirti atliekas, tinkamas perdirbimui ir antriniam jų panaudojimui (žiedinė ekonomika), arba jas utilizuoti pagal galiojančius teisės aktus. Aplinkosaugos tikslas – skatinti aplinkos apsaugą ir taršos prevenciją, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius poreikius. Bendrovė siekia įtraukti visus darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant jų asmeninę atsakomybę už švarią aplinką.


Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai:
  • vykdyti aplinkos taršos prevenciją, surenkant panaudotas chemines medžiagas;
  • siekti nuolatinio poveikio aplinkai mažinimo: racionaliai vartoti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti gamybinių nuotekų kiekį;
  • ugdyti atliekų rūšiavimą, skatinti antrinių žaliavų panaudojimą antrąkart (panaudotus vienkartinius indelius perduoti antriniam vartojimui);
  • skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką.

Bendrovėje nuolat atnaujinamas transporto priemonių parkas: šiuo metu įmonėje yra 16 automobilių, atitinkančių „Euro 6“, 7 automobiliai - „Euro 5“ ir 20 automobilių - „Euro 4“ emisijos standartą. Atnaujintas transporto priemonių parkas ir optimizuoti mėginių surinkimo maršrutai leido sumažinti bendrovės sunaudojamo degalų sąnaudas 2021 metais (palyginus su 2020 m.): dujų 10 proc., dyzelino 11 proc., benzino – 26 proc.
Pradėjus taikyti sisteminį/kompleksinį požiūrį į aplinkosaugą, klimato kaitą ir atsakingą vartojimą, bendrovėje skatinamas efektyvus energijos vartojimas ir vykdomas monitoringas. Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. elektros energijos suvartojimas lyginant su 2020 m. sumažėjo vidutiniškai 8,76 proc., vidutinis vandens suvartojimas bendrovėje svyruoja nežymiai ir yra vidutiniškai 210 m³/mėn.
Į aplinkos apsaugos veiklą vis labiau įtraukiami bendrovės darbuotojai, skatinant racionalų popieriaus naudojimą. 2021 m. didelis dėmesys bendrovėje buvo skirtas vidinės dokumentacijos kiekio sumažinimui, skaitmenizuojant popierines formas. Per metus skaitmenizuotos 97 formos, todėl 2021 m. buvo sutaupyta 142 tūkst. popieriaus lapų, kas sudaro apie 30 proc. bendro popieriaus kiekio.
Bendrovė, siekdama prisidėti prie aplinkos apsaugos politikos tikslų, susijusių su klimato kaitos problemų sprendimu, išteklių naudojimu ir tvariu vartojimu bei gamyba, įtraukia aplinkosauginį kriterijų rengiant ir vertinant viešųjų pirkimų konkursų medžiagą.
Siekdama pagerinti aplinkos apsaugą, bendrovė imasi priemonių, kurios mažintų atliekų susidarymą. Nuo 2021 m. kovo 1 d. bendrovėje perorganizuotas sisteminių mėginių, skirtų apmokėjimui už supirktą pieną, tyrimo procesas, iš vieno mėginio atliekami sudėties, somatinių ląstelių ir bendro bakterijų skaičiaus tyrimai. Dėl to bendrovėje 2021 m. lyginant su 2020 m. ženkliai sumažėjo sunaudojamų vienkartinių plastikinių indelių mėginiams imti skaičius (maždaug 22,5 proc., tame tarpe 10,4 proc. dėl sumažėjusio pieno gamintojų ir atitinkamai mėginių skaičiaus) ir 10 proc. vienkartinių maišelių, skirtų pieno mėginių indelių į bendrovę transportavimui.
Panaudoti plastikiniai vienkartiniai indeliai ir vienkartiniai maišeliai bei plombos kaip antrinė žaliava parduodami atliekų tvarkytojui, kuris yra įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre. 2020 metais perdirbimui atiduota 29 169 t, 2021 m. – 23 872 t plastiko.
UAB „Pieno tyrimai“ laboratoriniams tyrimams atlikti naudoja įvairias chemines medžiagas. Duomenys ir informacija apie naudojamas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus nuo 2017 m. kasmet teikiama informacinėje sistemoje "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema". Cheminių medžiagų likučiai utilizavimui ir žaliosios atliekos po pašarų tyrimo pagal pasirašytas sutartis atiduodami atliekų tvarkytojams.
UAB „Pieno tyrimai“ pakuočių ir atliekų susidarymo apskaita nuo 2018 m. vykdoma elektroniniu būdu GPAIS.


Darbuotojų gerovė

Bendrovėje didelį dėmesį skiriame talentingų darbuotojų išlaikymui, lygių galimybių darbo vietoje užtikrinimui.
2020 metais bendrovėje dirbo 281 darbuotojas, iš jų 218 moterų ir 63 vyrai. Jauniausiam bendrovės darbuotojui - 24 metai, vyriausiam darbuotojui - 77 metai, vidutinis darbuotojų amžius buvo 53,7 metai. 2021 metų pabaigos duomenimis bendrovėje dirbo 266 darbuotojai, iš jų 208 moterys ir 58 vyrai. Jauniausiam bendrovės darbuotojui - 21 metai, vyriausiam - 78 metai, vidutinis darbuotojų amžius – 53,8 metai.
Patvirtinta darbo apmokėjimo sistema garantuoja bendrovėje taikomą darbo apmokėjimo skaidrumą, nustato objektyvius kriterijus darbų (pareigybių) sudėtingumo įvertinimui, kurio pagrindu yra nustatomi minimalūs ir maksimalūs bazinio darbo užmokesčio dydžiai.
Bendrovė yra socialiai atsakinga ir rūpinasi savo darbuotojais, 2020 m. suteikta finansinė parama 11 darbuotojų, 2021 m. - 20 darbuotojų.


Saugumas pasaulinės pandemijos metu

Darbuotojai ir jų saugumas yra aukščiausias bendrovės prioritetas. Siaučiant COVID-19 pandemijai, dėjome visas pastangas užtikrinti savo darbuotojų sveikatą – ėmėmės visų reikiamų prevencinių priemonių saugiai darbo aplinkai sukurti ir tai davė sėkmingų rezultatų - bendrovė savo veiklą vykdė įprastu pajėgumu. Motyvuodami darbuotojus, kuriems pagal atliekamą darbo pobūdį buvo galima, suteikėme galimybę dirbti nuotoliniu būdu arba taikėme lankstaus darbo grafiką. Laboratorijoje dirbantiems darbuotojams organizavome darbą pamainomis nesusikertančiais srautais, užtikrinome pakankamą kiekį asmeninių apsaugos priemonių, patalpų dezinfekavimą ir tinkamą jų vėdinimą. UAB „Pieno tyrimai“ yra tarp pirmaujančių pagal darbuotojų imunizaciją nuo Covid-19 viruso. „Okredo" platformoje skelbiami nuolat atnaujinami Statistikos departamento duomenys rodo, kad bendrovėje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid.


Darbo saugos didinimas

Kuriant saugią darbo aplinką, atliekamas profesinės rizikos darbuotojų darbo vietose vertinimas, 2021 m. laboratorijoje įrengta atskira patalpa darbui su kenksmingomis medžiagomis.
Nuo 2020 m. gegužės mėnesio visi bendrovės darbuotojai yra apdrausti asmens draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatos profilaktikai – skiriamos lėšos periodiniam privalomajam sveikatos patikrinimui. 2020 ir 2021 metais 151 darbuotojas, dirbantis gamtinėje aplinkoje, buvo paskiepytas bendrovės lėšomis nuo erkinio encefalito. Nuo gripo kasmet skiepijami visi norintys darbuotojai: 2020 metais paskiepyta 40, o 2021 metais – 61 darbuotojas. 2021 metais pirmą kartą 74 darbuotojai buvo paskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos.


Darbuotojų mokymai ir kompetencijų ugdymas

UAB „Pieno tyrimai“ personalo politika orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir organizacijos kultūros, kuriančios didesnę vertę patiems darbuotojams ir visuomenei, formavimą. Darbuotojams kiekvienais metais organizuojami ne tik profesiniai (vidaus ir išorės) mokymai, bet ir saugos ir sveikatos darbe mokymai, periodiškai atliekami instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais. Visiems bendrovės darbuotojams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti kvalifikaciją: bendras darbuotojų mokymo valandų skaičius 2021 metais - 4 559 val., mokymuose dalyvavo 148 darbuotojai.


Santykiai su visuomene

Savo veikla kuriame pridėtinę vertę pieno sektoriaus verslui ir visuomenei, skatindami sveiką ir kokybišką žalio pieno gamybą. Bendrovė turi 9 Gyvūnų produktyvumo tyrimų skyrius, kurie vykdo pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų veiklą visuose rajonuose, todėl daug prisideda kuriant ir išlaikant darbo vietas rajonuose. Vykdydami savo veiklą pas ūkininkus, glaudžiai bendradarbiaujame su vietinėmis bendruomenėmis, skyrių darbuotojai yra vietiniai rajonų gyventojai.
Bendrovėje vykdoma atsakinga elektroninių paslaugų plėtra ir sklaida: tyrimo duomenų perkėlimas į elektroninę erdvę, greičiau pateikiant duomenis užsakovams ir skatinant juos naudotis elektroninėmis paslaugomis. Nuo 2021 metų kovo 1 d. nebespausdinant laboratorijos tyrimų protokolų, sutaupėme apie 28 500 lapų popieriaus.
Bendrovėje 2020 metais iš 121 su tiekėjais sudarytų sutarčių 36 proc. buvo pasirašytos elektroniniu būdu, o 2021 metais elektroninės sutartys jau sudarė 95 proc. 2022 metams numatyta siekti 100 proc. elektroninių sutarčių su tiekėjais pasirašymo prekių ir paslaugų pirkimams.
Santykių su visuomene srityje kuriamas ir palaikomas nuolatinis bendradarbiavimas, grindžiamas bendrais tvaraus vystymosi interesais. Suprantant mokslo svarbą tvariam vystymuisi, bendradarbiaujame su mokslininkais, jiems sudaromos sąlygos gauti duomenis vykdomiems moksliniams projektams. 2021 metais bendrovė kartu su mokslininkais ir kitomis institucijomis dalyvavo vykdant 6 projektus, kuriuose dalyvavo 1 148 pienininkystės ūkiai, atliktų tyrimų skaičius – 136 100.
Visus, norinčius apsilankyti bendrovėje, supažindiname su savo veikla, atliekamais tyrimais, pieno kiekio matuoklių ir skaitmeninių termometrų bei skysčių dozatorių kalibravimo paslauga, šaldymo rezervuarų patikra. 2020 metais bendrovėje buvo suorganizuotos 6 ekskursijos, kurių metu apsilankė 60 žmonių. Siekiant išvengti Covid-19 ligos plitimo, bendrovėje 2021 metais buvo apribotos kontaktinės ekskursijos, todėl turėjome tik 3 ekskursijas, kuriose dalyvavo 14 žmonių. Su interesantais aktyviai bendravome skaitmeninėmis priemonėmis – elektroniniu paštu, nuotoline Zoom programa, mobiliaisiais telefonais.
Skatindami kokybišką išsilavinimą, priimame studentus atlikti praktiką. 2021 metais bendrovėje sudarytos sąlygos atlikti praktiką 6 studentams.


Visuomenės švietimas

Aktyviai vykdome švietėjišką veiklą, dalyvaujame parodose. Svarbiausi 2021 metais renginiai visuomenės švietimo srityje - tradicinė veislinių gyvūnų paroda Algirdiškio parodų centre, kurios tikslas – supažindinti visuomenę su šalies veislininkystės pasiekimais, stiprinti regioninį bendradarbiavimą, stiprinti mokslo ir naujovių sklaidą ir jubiliejinė paroda „Ką pasėsi... 2021”, kuri netradiciškai įvyko rudenį ir patvirtino, kad gyvas bendravimas išlieka prioritetu.
2021 birželio mėnesį su korespondentu aplankyti du ūkiai, surinkta bei paruošta medžiaga, publikuoti straipsniai laikraštyje „Ūkininko patarėjas“, Žemaitijos krašto leidiniuose "Pienininkystė" ir "Kalvotoji Žemaitija", Prienų rajono laikraštyje „Gyvenimas“.
2021 m. sausio ir balandžio mėn. organizuoti mokymai ūkininkams, pageidaujantiems produktyvumo tyrimus vykdyti C metodu, lapkričio ir gruodžio mėn. – mokymai pieno gamybos ūkių savininkams.


Iniciatyvos bendruomeniškumo srityje

Palaikome bendrovės darbuotojų iniciatyvas ir veiklą, siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės.
2021 metais bendrovės darbuotojai dalyvavo iniciatyvoje „Pyragų diena“, kuri vykdoma kasmet jau nuo 2016 metų. Suaukotos lėšos skiriamos LSMU Vaikų reabilitacijos ligoninei „Lopšelis“.
Paskutinius dvejus metus organizuota akcija „Saldžios kalėdos“, kurios metu darbuotojai surinko ir padovanojo šokoladų plyteles Socialinės globos centro „Vija“ pacientams. Bendrovei buvo įteikta centro padėka už šią iniciatyvą.
Bendrovės darbuotojai noriai dalyvauja įvairiose aukojimo akcijose. Buvo renkamos sauskelnės LSMU Vaikų reabilitacijos ligoninei „Lopšelis“, suneštos priemonės gyvūnų globos namams „Lauros prieglaudėlė, renkamos knygos Kauno mišrių socialinių paslaugų įstaigai „Kartų namai“.


Žmogaus teisės

UAB „Pieno tyrimai“ socialinės atsakomybės politikoje pabrėžiama pagarba žmogaus teisėms ir privatumui, nors žmogaus teisių sritis nėra ta sritis, kurioje įmonė daro reikšmingą poveikį. Įmonėje draudžiamas žmogų diskriminuojantis elgesys dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo, užtikrinamos lygios darbuotojų galimybės ir teisės. 2021-03-17 įmonėje direktoriaus įsakymu patvirtintoje Lygių galimybių politikoje bei darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtintas lygių galimybių principų įgyvendinimas ir dedamos visos pastangos, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi.
Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro laboratorijoje tyrimus atliekantys darbuotojai ir pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų asistentai, kurie paima kontrolinius pieno mėginius ir tvarko veislininkystės apskaitą ūkiuose. Darbą šiose srityse dažniausiai renkasi moterys, o tai ir nulemia didelę moterų dalį personalo struktūroje Aukščiausio lygio ir veiklų vadovais 67 proc., o struktūrinių padalinių (skyrių) vedėjais ir vadovais 57 proc. yra moterys.
UAB „Pieno tyrimai“ dirba 12 darbuotojų, turinčių neįgalumą. Neįgaliems darbuotojams darbo sąlygos pritaikytos atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotas išvadas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
Visi bendrovės darbuotojai yra laisvi burtis į bet kokias organizacijas. Įmonėje veikia profesinė darbuotojų sąjunga, šiuo metu vienijanti 28 darbuotojus.
Bendrovėje veikia ir darbuotojų interesus atstovauja nuo 2017 metų išrinkta darbuotojų Darbo taryba, kuri aktyviai dalyvauja sprendžiant visus Bendrovei svarbius klausimus.
Visi darbuotojai ar kandidatai į laisvas darbo vietas gali pranešti bendrovės direktoriui, jei patirtų diskriminaciją arba susidurtų su kitokiais savo teisių pažeidimais.


Antikorupcija

UAB „Pieno tyrimai“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus, laikydamasi nulinės tolerancijos korupcijai, teisėtumo, informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo, interesų konfliktų vengimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, darbuotojų įtraukimo, atsakomybės neišvengiamumo, nuolatinės stebėsenos ir gerinimo principais. Netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.
UAB „Pieno tyrimai“ 2021-12-30 įsakymu Nr. 13V-0122 patvirtintas nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas nustato bendruosius korupcijos prevencijos principus, korupcijos netoleravimo nuostatas, korupcijos prevencijos priemones bei jų įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.
Bendrovėje patvirtintas etikos kodeksas, nulinė dovanų politika, dovanų registras, viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka, darbuotojų nusišalinimo ir nušalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarka. Bendrovėje įdiegtas vidinis kanalas, kuriuo užtikrinant konfidencialumą galima pateikti informaciją apie pažeidimus UAB „Pieno tyrimai“, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius. Sistemingai organizuojami darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos tema. Siekiant įvertinti atsparumo korupcijai rodiklį, 2021 m. atlikta darbuotojų apklausa. 82 proc. į anketos klausimus atsakiusių darbuotojų nėra pakantūs korupcijai, beveik 91 proc. darbuotojų mano, jog bendrovė kaip organizacija netoleruoja korupcijos. Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (kartu su partneriais) inicijuojame projekte „Skaidrumo akademija“, nuo 2021-03-02 yra jos narys.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2023 02 01
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA