Korupcijos prevencija

 

ĮSAKYMAS
Dėl UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos ir UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo

2019m. rugsėjo 18d. Nr. 13V-0074
Kaunas


1.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, 40 punktu tvirtinu pakeistą UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programą, pakeistą UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Antikorupcijos programos ir įgyvendinimo plane nurodytiems atsakingiems asmenims pavedu vykdyti nustatytas pareigas nurodytais terminais.

3. Pripažįstu netekusiu galios 2018 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymą Nr. 13V-69 su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Įsakymo kontrolę pavedu Kokybės sistemos vadovei Daliai Riaukienei.


Direktorė
Laima Urbšienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2021-09-13
2021-09- 13 Nr. 16D-0164

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ (toliau bendrovė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, kasmet atliekami korupcijos tikimybės įvertinimai ir jų metu nustatytos šios bendrovės veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:

   1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.
   2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.
   3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Šios veiklos sritys bendrovėje stebimos nuolat ir nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šiose veiklose egzistuoja, tačiau bendrovėje tokia rizika yra valdoma efektyviai pasitelkiant griežtus mechanizmus.

2021 m. nuspręsta įvertini korupcijos pasireiškimo tikimybę komercinių pieno tyrimų (mastito sukėlėjų bei jų jautrumo antibiotikams nustatymo, veršingumo nustatymo ir PGR tyrimų) vykdymo procese, t.y. ar laboratorijos darbuotojas, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, slapčia nuo kolegų gali atlikti komercinį tyrimą ir pinigus (ar nematerialine išraiška siūlomą paslaugą) už tyrimą pasilikti sau.

Visus užsakovų į laboratoriją atvežtus pieno mėginius pagal patvirtintas darbo instrukcijas priima budėtojas. Priėmimo metu mėginių identifikavimui ant indelio šono užklijuojamas brūkšninis kodas. Budėtojas įveda užsakovo atvežtus pieno mėginius į kompiuterinę programą „Logistika“ ir perduoda į laboratoriją arba padeda šaldymo patalpoje.

Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat užsakovas gali padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir tai įrodantį dokumentą prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas

Detali tyrimo atlikimo eiga, atliekant mastito sukėlėjų išskyrimą iš pieno ir jų atsparumo antibiotikams nustatymą pagal laboratorijos tyrimo metodą 504MET19:2015, pateikta 504DI19 darbo instrukcijoje.
Prieš atliekant tyrimą laboratorijos darbuotojas užpildo Mėginių priėmimo registravimo žurnalą (504DI19-02) ir ant Komercinių žalio pieno mėginių tyrimams atlikti užsakymo analizės lapo (404PR01-02) užrašo registracijos numerį.
Skaitmeninėje laikmenoje m diske direktorijoje „Ataskaita mastitams“ pradedamas pildyti Mastitų sukėlėjų tyrimo protokolų registras (504DI19-06), įvedant mėginių atvežimo datą, užsakovą, užsakymo numerį.
Atlikus komercinių mėginių tyrimą, duomenys surašomi į Mikrobiologinių tyrimų protokolą (504DI19-05). Elektroninį pdf formato protokolą elektroniniu parašu tvirtina darbuotojas, turintis įgaliojimą patvirtinti protokolus. Protokolas registruojamas skaitmeninėje laikmenoje „Mastitų sukėlėjų tyrimų protokolų registras Nr. 56T“ (504DI19-06), nurodant ir ištirtų mėginių skaičių.
Užpildžius formos 504DI19-06 skiltį „Ištirtų mėginių skaičius“, automatiškai užpildoma formos „Atliktų mastitų tyrimų ataskaitos“ (504DI19-17) skiltys „Atliktų tyrimų skaičius“, „Atliktų tyrimų skaičius, pritaikant nuolaidas“.
Ataskaitą „Atliktų mastitų tyrimų ataskaita“ (504DI19-17) už kiekvieną praėjusį mėnesį parengia darbuotojas, turintis įgaliojimus atlikti tyrimus, suderina su Pamatinių tyrimų skyriaus vedėju, kuris iki einamojo mėnesio 5 dienos informaciją pateikia buhalterijai.
Kiekvienas žingsnis nuo mėginio patekimo į laboratoriją iki rezultato išdavimo yra fiksuojamas laboratorijos kompiuterinėje programoje. Protokolas neišduodamas kol buhalterija nepatvirtina gauto apmokėjimo už tyrimus fakto. Taip pat vedama visų tyrimams naudojamų priemonių apskaita.

Įvertinome galimą situaciją, kai užsakovas nepageidauja oficialaus tyrimo protokolo, o tik dėl savo asmeninių tikslų nori žinoti tyrimo atsakymą, tuo pačiu tikėdamasis už tyrimą sumokėti mažiau, bet ne į bendrovės kasą, o tyrimą atliekančiam laborantui. Tokiu atveju užsakovas pieno mėginį turi perduoti tiesiai tyrimą atliekančiam bendrovės darbuotojui. Pagal 504DI19 darbo instrukcijoje apibrėžtą mastito sukėlėjo nustatymo eigą, šis tyrimas atliekamas ne momentiškai ir trunka nuo 24 iki 36 val. Esant tokiai tyrimo trukmei tą patį mėginį tiria ne vienas laboratorijos darbuotojas, o keli, skirtingomis pamainomis. Vadinasi, siekiant neteisėtai paveikti bent vieną darbuotoją, siūlant jam neteisėtą atlygį už tyrimą, paveikiama turėtų būti visa, tyrimą atliekanti komanda. Tokiu atveju galima finansinė nauda bendrovės darbuotojui ir jo kolegoms netektų prasmės, o galimybė pelnyti nesąžiningo darbuotojo vardą ir darbo vietos praradimas išaiškėjus korupcijos faktui- reikšmingai didelė.


Mastito sukėlėjų nustatymas pieno mėginyje PGR metodu

Mastito sukėlėjų nustatymas pieno mėginyje PGR metodu atliekamas vadovaujantis procedūra 504SVP28. Už šios standartinės veiklos procedūros turinį ir reikalavimų vykdymą atsakingas Įprastinių tyrimų skyriaus vedėjas, už veiksmų vykdymą – darbuotojai, turintys įgaliojimą šiam tyrimui atlikti.
Komerciniams pieno mėginiams, kuriuos mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu atveža pats užsakovas arba perduoda per vairuotoją ekspeditorių, turi būti užpildytas Mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu užsakymo lapas (504SVP28-04). Šiuos mėginius priima budėtojas pagal tvarką, aprašytą 508PR04. Šiems mėginiams užklijuojami PGR tyrimui skirti šoniniai lipdukai.
Laborantas operatorius, atliekantis mastito sukėlėjų PGR metodu tyrimą, mėginių duomenis suveda į „Oracle“ duomenų bazę.
Visi pieno mėginiai prieš tyrimą vizualiai patikrinami, kad įsitikinti, jog jie neužteršti pašalinėmis medžiagomis, nesurūgę ir neišskaidyti į atskiras frakcijas. Prieš tyrimo atlikimą pieno mėginiai kruopščiai išmaišomi, juos pavartant. Užregistruojama patalpos temperatūra bei santykinis oro drėgnis pagal tvarką, aprašytą 503PR01 p. 6.2.1. Atliekant tyrimą, elektroninėje laikmenoje pildomas žurnalas „Mastito sukėlėjų nustatymo PGR metodu eigos registravimas“ (504SVP28-03). Visi gauti tyrimo rezultatai automatiškai fiksuojami kompiuterinėje programoje.
Komercinių pieno mėginių, kuriuos mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu atveža pats užsakovas, tyrimo rezultatai pateikiami tyrimo protokole (504SVP28-01), kurį Word programa paruošia tyrimą atlikęs laborantas operatorius. Tyrimo protokolus elektroniniu parašu patvirtina kitas darbuotojas, turintis įgaliojimą tvirtinti tyrimų protokolus. Suarchyvuoti elektroniniai pdf formato tyrimo protokolai, patvirtinti elektroniniu parašu, saugomi tinkliniame R diske. Tyrimo protokolai registruojami „Mastito sukėlėjų nustatymo PGR metodu protokolų registre“ (504SVP28-02), kuris pildomas elektroninėje laikmenoje.
Šis tyrimas bendrovės laboratorijoje atliekamas retai, jo paklausa nedidelė, tai nėra rutininis tyrimas. Pagrindiniai užsakovai- specialiame projekte dalyvaujantys pieno gamintojai. Tyrimų skaičiaus apskaita itin griežta. Atvežamų mėginių skaičius planuojamas iš anksto, bet konkrečių mėginių atvykimo į laboratorija laikas priklauso išimtinai nuo pieno gamintojo, darbuotojai nežino kada ir kiek mėginių atvyks konkrečia dieną. Griežta tyrimų skaičiaus apskaita bei PGR tyrimų rezultatų fiksavimas kompiuterinėje programoje eliminuoja laboratorijos darbuotojo galimybę iš anksto pasiruošti ir pridėti pašalinį, į sistemą neįtrauktą mėginį.


Karvių veršingumo nustatymas iš pieno imunofermentinės analizės (IFA) metodu, naudojant „Alertys Milk Pregnancy“ testą

Karvių veršingumo nustatymą iš pieno imunofermentinės analizės (IFA) metodu atliekamas vadovaujantis darbo instrukcija 504DI23
Tuo atveju, kai pieno mėginius veršingumo tyrimui atveža pats užsakovas, juos priima budėtojas pagal tvarką, aprašytą 508PR04. Jei pristatomi nekonservuoti pieno mėginiai, jie priėmimo metu užkonservuojami konservantu sedupolu arba kitu analogišku konservantu. Identifikavimo metu šiems mėginiams užklijuojami veršingumo tyrimui skirti šoniniai lipdukai.
Laborantas operatorius, atliekantis veršingumo tyrimą, suveda duomenis į „Oracle“ duomenų bazę. Prieš tyrimo atlikimą mėginiai suformuojami į plokštelę. Visi pieno mėginiai prieš tyrimą turi būti kruopščiai patikrinti, kad įsitikinti, jog jie neužteršti pašalinėmis medžiagomis, nesurūgę ir neišskaidyti į atskiras frakcijas.
Visa tyrimo atlikimo eiga registruojama elektroninėje laikmenoje pildant žurnalą „Veršingumo tyrimo eigos ir protokolų registras“ (504DI23-02). Užpildžius elektroninėje laikmenoje formą 504DI23-02, automatiškai užpildomos ir 3.1 „Atliktų veršingumo tyrimų ataskaitos“ (504DI23-05 ) skiltys „Užsakovas“ ir „Atliktų tyrimų skaičius“. Lentelės skiltį „Kodas DB“ reikia užpildyti pagal buhalterijos pateiktą žinyną.
Ataskaita už kiekvieną praėjusį mėnesį atiktus veršingumo tyrimus „3.1 Atliktų veršingumo tyrimų ataskaita“ (504DI23-05) parengta darbuotojo, turinčio įgaliojimus atlikti tyrimus ir suderinta su Įprastinių skyriaus vedėju, iki kito mėnesio 4 dienos pateikiama buhalterijai.
Po tyrimo mėginiai 1 mėnesį saugomi šaldymo patalpoje.
Įvertinus tyrimo atlikimo procedūrą darytina išvada, kad bendrovės darbuotojas neturi galimybės atlikti veršingumo nustatymo tyrimo apeidamas sistemą, nes visa tyrimo eiga ir rezultatai fiksuojami kompiuterinėje sistemoje ir pašaliniai mėginiai iš karto būtų identifikuoti.


Korupcijos tikimybės įvertinimo išvada

Išanalizavus komercinių pieno tyrimų (mastito sukėlėjų bei jų jautrumo antibiotikams nustatymo, veršingumo nustatymo ir PGR tyrimų) vykdymo procesus, įvertinus, kad visi bendrovės darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas privalo vadovautis ne tik patvirtintomis darbo instrukcijomis, bet ir bendrovės socialinės atsakomybės politika, etikos kodeksu bei dovanų politika, galima teigti, kad teoriškai yra tikėtina korupcijos pasireiškimo galimybė, bet, įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę, konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2020-09-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ (toliau bendrovė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, kasmet atliekami korupcijos tikimybės įvertinimai ir jų metu nustatytos šios bendrovės veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:

   1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.
   2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.
   3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Šios veiklos sritys bendrovėje stebimos nuolat ir nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šiose veiklose egzistuoja, tačiau bendrovėje tokia rizika yra valdoma efektyviai pasitelkiant griežtus mechanizmus.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuspręsta įvertini korupcijos pasireiškimo tikimybę Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų (toliau GPT) vykdymo procese. Vertinimas buvo atliekamas tiesioginio stebėjimo būdu.

Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-509.

GPT tiriamojoje bandoje vykdomi gyvūnų savininkui pasirinkus vieną iš Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėse įtvirtintų metodų:

   1. A metodu – pieninių gyvūnų bandos produktyvumo tyrimus organizuoja bei nustato primelžto pieno kiekį, ima kontrolinius pieno mėginius bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojai;
   2. C3 metodu – pieninių gyvūnų bandos primelžto pieno kiekį nustato ir kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvūnų laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos gyvūnų primelžto pieno kiekį nustato bei kontrolinius pieno mėginius paima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojas;
   3. C6 metodu – pieninių gyvūnų bandos primelžto pieno kiekį nustato ir kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvūnų laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos gyvūnų primilžius nustato, kontrolinius pieno mėginius paima bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojas.

Vykdant GPT, pieno kiekio matavimo priemonės (toliau priemonės) privalo atitikti tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto ICAR reikalavimus dėl tikslaus pieno kiekio nustatymo. Mechaniniai pieno kiekio matuokliai yra kalibruojami laboratorijoje. Jei ūkyje naudojami elektroniniai pieno kiekio matuokliai ar melžimo robotai, juos kalibravimo specialistai kalibruoja vietoje- ūkyje. Priemonės kalibruojamos periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių. Po kalibravimo priemonės pažymimos kalibravimo žymeniu, o jų savininkui išduodamas kalibravimo sertifikatas. Ši kalibravimo veikla yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro.

Kontrolinio melžimo metu pasveriamas arba nustatomas, priklausomai nuo ūkyje naudojamos melžimo technologijos ir tvarkos, kiekvieno tiriamojo gyvūno primelžtas pieno kiekis. Produktyvumo tyrimų vykdytojas mėginius ima tik gerai išmaišęs kibirėlyje esantį pieną ar į pieno kiekio matuoklio kolbą proporcingai nuo primelžto pieno kiekio atpiltą pieną (priklausomai koks melžimo būdas taikomas ūkyje).

Paimti kontroliniai pieno mėginiai (toliau mėginiai), skubos tvarka, atsargiai keletą kartų pavartomi, kad ištirptų konservantas ir sudedami į konteinerį atsižvelgiant į ūkyje naudojamą karvių melžimo tvarką bei kontrolinio melžimo atlikimo metodiką (tokia tvarka, kokia buvo melžiami gyvūnai arba vadovaujantis kitais principais) nuo konteinerio apačios į viršų ir iš kairės į dešinę. Paimti mėginiai laikomi ne aukštesnėje kaip 8 C0 temperatūroje.

Užpildyti mėginių pristatymo lapeliai, vadovaujantis Laboratorijos techniniais reikalavimais (karvių numeriai surašomi tokia tvarka, kokia į konteinerius yra sudėti pieno mėginiai), įdedami į atitinkamus konteinerius. Konteineriai su mėginiais perduodami laboratorijai ištyrimui.

Kontrolinio melžimo ir kitus pirminės veislininkystės duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamą Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS) produktyvumo tyrimų vykdytojas perduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kontrolinio melžimo atlikimo.

Produktyvumo tyrimų vykdytojas periodiškai sutikrina faktiškai ūkyje esančius gyvūnus su ŽŪIKVC administruojamoje Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo duomenų bazėje (UGRIS) bei GYVIS esančiais duomenimis, pagal būtinybę papildo jų kilmės ir kitus su GPT susijusius duomenis, ištaiso apskaitoje nustatytas klaidas.

Tiriamųjų gyvūnų pieno sudėties bei kokybės tyrimų rezultatus bei visus produktyvumo tyrimų apskaitos duomenis, gyvūnų laikytojas gali matyti Laboratorijos ir GYVIS duomenų bazėse, naudojant suteiktus prisijungimo kodus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemes ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, darbuotojai, kurie vykdo atitinkamos gyvūnų rūšies produktyvumo tyrimus, turi tinkamą kvalifikaciją – turi žinių ir gebėjimų teikti pieninių veislių galvijų, avių ar ožkų produktyvumo tyrimų paslaugas, t. y. minėtų taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka yra baigę pirminio mokymo kursus pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymo bei duomenų perdavimo tematika ir turi tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą.

Produktyvumo tyrimų vykdytojai, teikdami GPT paslaugas, vadovaujasi Reglamento (ES) 2016/1012 25 straipsnio reikalavimais, ICAR rekomendacijomis ir Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, laikosi technologinių procedūrų, nustatančių GPT vykdymo reikalavimus, nuolat kelia savo kvalifikaciją, laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų.

Pieninių gyvūnų augintojas yra suinteresuotas gauti kuo tikslesnius GPT duomenis. Gyvūnų laikytojas GPT vykdo tam, kad turėtų geros genetinės vertės, produktyvių ir sveikų gyvulių bandą. Tam reikalinga tiksli gyvulių kilmės apskaitą, jų atranką, teisingai sudaryti karvių poravimo planai, tiksliai nustatyta gyvulio veislinė vertė. Be to, turint išsamią informaciją apie kiekvieną bandos gyvūną, ūkyje yra planuojami prevenciniai darbai, siekiant išvengti mastitų, medžiagų apykaitos ligų, taikoma ligų profilaktika, mažinamas neproduktyvusis karvių laikotarpis, gaunama daugiau veršelių, iš pieno mėginių nustatomas ankstyvasis karvių veršingumas.

Neteisėto atlyginimo siūlymas ir gavimas šioje srityje neturi pagrindo, nes sufalsifikavus tyrimų rezultatus, jie ne tik neduotų naudos gyvūnų laikytojui, bet ir pakenktų, nes nebesuteiktų aktualių ir tikslių duomenų, reikalingų gerinti bandos produktyvumą, sveikatingumą, genetinę vertę.

Žvelgiant iš produktyvumo tyrimų vykdytojo pusės, tyrimų rezultatų klastojimas pakenktų ir jo, kaip produktyvumo tyrimų paslaugą teikiančio darbuotojo reputacijai. Nes paaiškėjus faktui, jog darbuotojas klastoja vienus ar kitus duomenis, jo paslaugų atsisakytų tiriamųjų bandų laikytojai. Taip darbuotojas nukentėtų finansiškai, nes jo darbo užmokestis priklauso nuo jo tiriamųjų bandų ir gyvūnų skaičiaus.

Išanalizavus Produktyvumo tyrimų vykdytojų funkciją nagrinėtoje srityje galima teigti, kad teoriškai yra tikėtina korupcijos pasireiškimo galimybė, bet įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2019-09-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, buvo atliktas korupcijos tikimybės įvertinimas.

1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.

Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planavimas ir vykdymas, bei nupirktų prekių paslaugų ar darbų užpajamavimas ir naudojimas bendrovės veikloje yra detaliai reglamentuotas bendrovėje galiojančiais vidiniais norminiais teisės aktais. Į bendrą metinį viešųjų pirkimų planą yra įtraukiami visi planuojami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai. Šiame plane numatomos maksimalios ribinės planuojamų pirkimų vertės. Bendrovės ilgalaikio turto įsigijimo planą tvirtina LR Žemės ūkio ministras. Bendrą bendrovės pirkimų planą tvirtina bendrovės direktorius. Kiekvieno atskiro pirkimo objekto pirkimo procesas pradedamas tik gavus materialiai atsakingo asmens užsakymą, patvirtintą bendrovės vyriausiojo finansininko ir direktoriaus. Kai dėl nenumatytų aplinkybių perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie nėra įtraukti į bendrą metinį pirkimų planą, atsakingi asmenys (skyrių vedėjai ar materialiai atsakingi asmenys) pirkimo būtinumą pristato bendrovės vadovui tarnybinio pranešimo forma. Pirkimo organizatorius ar bendrovės viešųjų pirkimų komisija, priklausomai nuo perkamo turto vertės ar pirkimo ypatumų, pirkimo procedūras vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais.

Pirkimui pasibaigus, nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su tai liudijančiais dokumentais (perdavimo priėmimo aktais, PVM sąskaitom faktūrom ar kitais dokumentais) yra registruojami ir fiksuojami bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai yra nurašomi laikantis sunaudojimo normų, o faktiniai sunaudotų medžiagų ar kito turto likučiai kontroliuojami vykdant inventorizaciją. Turtas, kuris tampa nereikalingas, netinkamas arba negalimas naudoti, yra nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, turtą parduodant viešuosiuose aukcionuose arba likviduojant, gavus išankstinį LR Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Šioje veiklos srityje konstatuoti, kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo. Rizika egzistuoja, bet ji yra valdoma pasitelkus UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.

Pinigų priėmimo kvitai (grynųjų pinigų priėmimo dokumentai), patvirtinantys paslaugų pardavimo ir/ar atsiskaitymo už atliktas paslaugas ūkinės operacijos įvykdymo faktą, privalo būti tinkamai užpildyti, turėti visus teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus. Bendrovėje gautų grynųjų pinigų pagal pinigų priėmimo kvitus apskaita ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Bendrovės direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 13V-022 “Dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir įgyvendinimo” bei UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (nuo 2019 m. liepos 1 d. reorganizavimo būdu prijungtos prie UAB “Pieno tyrimai”) 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1TV-148 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo, pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo, apskaitos ir gautų pinigų apskaitos taisyklių tvirtinimo“, patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir Pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo, apskaitos ir gautų pinigų apskaitos taisyklėmis.

Nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šioje veikloje egzistuoja, tačiau Bendrovėje tokia rizika yra valdoma, pasitelkiant griežtus mechanizmus, vadovaujantis norminiais teisės aktais užtikrinant skaidrų pinigų kvitų naudojimą, pinigų priėmimo kvitų išrašymą, kvitų blankų apskaitą ir pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaitą.

3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant bendrovėje atliekamų tyrimų rezultatus yra eliminuojama, kadangi visi darbuotojai, galintys disponuoti informacija apie užsakovus, atliekmus tyrimus pasirašo personalo pasižadėjimą, kuris kiekvienais metais yra atnaujinamas. Taip pat bendrovės direktoriaus įsakymu yra patvirtintas informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, sąrašas ir disponavimo šia informacija tvarka. Prie šios informacijos yra priskirti kompiuterinių tinklų sistemos slaptažodžiai, duomenų bazės ir paslaugų vartotojams suteikti kodai bei slaptažodžiai, su užsakovais sudaromų sutarčių turinys ir sąlygos. Visi bendrovės darbuotojai yra pasirašę įsipareigojimą neatskleisti komercinių paslapčių darbo bendrovėje metu ir per 3 metus po darbo sutarties su bendrove pasibaigimo. Bendrovės organizacinė struktūra, ryšiai, administracinis pavaldumas numatytas taip, kad suinteresuoti asmenys ar įstaigos negalėtų turėti įtakos paslaugų kokybei. Visi bendrovės darbuotojai yra pasirašę, kad saugo profesinę paslaptį ir neskelbia informacijos, įgytos vykdant savo užduotis UAB “Pieno tyrimai”.

Nuo 2001 metų bendrovėje yra įdiegta ir nuolat prižiūrima bei tobulinama vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Laboratorijos veikla organizuota ir valdoma taip, kad būtų užtikrintas nešališkumas. Darbuotojai naudojasi vadybos sistemos procedūromis, darbo instrukcijomis, tvarkomis bei duomenų įrašų formomis, kad užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą ir konfidencialumą. Tiriamųjų objektų konfidencialumui užtikrinti laboratorijoje ant indelių su pieno mėginiais yra užklijuotos mėginių atpažinimo etiketės (brūkšniniai kodai). Pieno mėginiai į laboratoriją vežami automobiliais-šaldytuvais, kuriems šiuo metu diegiama moderni transporto valdymo programa, kurios pagalba bus galima stebėti važiavimo maršrutus, mėginių surinkimo vietas bei automobilių eksploatavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgus į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas, bendrovėje veikia Vidinis kanalas, skirtas teikti informaciją apie bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus, grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

Bendrovės interneto svetainėje pateikiama išsami, aktuali, reguliariai atnaujinama informacija vartotojams apie vykdomą korupcijos prevencijos programą, viešuosius pirkimus. Į bendrovę besikreipiantiems asmenims telefonu, žodžiu ar raštu sudarytos patogios galimybės gauti reikiamą informaciją.


Viešųjų ryšių vadybininkė
Eligija DrūlienėUAB „Pieno tyrimai“ yra „Skaidrumo akademijos“ dalyvis. Tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką.

Plačiau apie Skaidrumo akademiją (https://skaidrumoakademija.lt/)

Skaidrumo akademija Skaidrumo akademija

Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2021 11 24
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA