Korupcijos prevencija

 

ĮSAKYMAS
Dėl VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos ir VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo

2018m. rugpjūčio 28d. Nr. 13V-69
Kaunas


1.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, 40 punktu tvirtinu pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programą, pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Antikorupcijos programos ir įgyvendinimo plane nurodytiems atsakingiems asmenims pavedu vykdyti nustatytas pareigas nurodytais terminais.

3. Pripažįstu netekusiu galios 2013m. spalio 21 d. VĮ „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymą Nr. 13V-37 su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Įsakymo kontrolę pavedu Kokybės sistemos vadovei Daliai Riaukienei.


Direktorė
Laima UrbšienėValstybės įmonės „Pieno tyrimai“
Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas

2018m. rugsėjo 18d.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau - Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti VĮ „Pieno tyrimai“ veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, buvo atliktas korupcijos tikimybės įvertinimas.

1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.

Įmonei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planavimas ir vykdymas, bei nupirktų prekių paslaugų ar darbų užpajamavimas ir naudojimas įmonės veikloje yra detaliai reglamentuotas įmonėje galiojančiais vidiniais norminiais teisės aktais. Į bendrą metinį viešųjų pirkimų planą yra įtraukiami visi planuojami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai. Šiame plane numatomos maksimalios ribinės planuojamų pirkimų vertės. Įmonės ilgalaikio turto įsigijimo planą tvirtina LR Žemės ūkio ministras. Bendrą įmonės pirkimų planą tvirtina įmonės direktorius. Kiekvieno atskiro pirkimo objekto pirkimo procesas pradedamas tik gavus materialiai atsakingo asmens užsakymą, patvirtintą įmonės vyriausiojo finansininko ir direktoriaus. Kai dėl nenumatytų aplinkybių perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie nėra įtraukti į bendrą metinį pirkimų planą, atsakingi asmenys (skyrių vedėjai ar materialiai atsakingi asmenys) pirkimo būtinumą pristato įmonės vadovui tarnybinio pranešimo forma. Pirkimo organizatorius ar įmonės viešųjų pirkimų komisija, priklausomai nuo perkamo turto vertės ar pirkimo ypatumų, pirkimo procedūras vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais.

Pirkimui pasibaigus, nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su tai liudijančiais dokumentais (perdavimo priėmimo aktais, PVM sąskaitom faktūrom ar kitais dokumentais) yra registruojami ir fiksuojami įmonės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai yra nurašomi laikantis sunaudojimo normų, o faktiniai sunaudotų medžiagų ar kito turto likučiai kontroliuojami vykdant inventorizaciją. Turtas, kuris tampa nereikalingas, netinkamas arba negalimas naudoti yra nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turtą parduodant viešuosiuose aukcionuose arba likviduojant, gavus išankstinį LR Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Šioje veiklos srityje konstatuoti, kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo. Rizika egzistuoja, bet ji yra valdoma pasitelkus VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Atsižvelgiant į tai, kad visos tyrimų paslaugos, atliekamos įmonėje, yra kompiuterizuotos, o atskiras tyrimų procedūras darbuotojai vykdo neturėdami jokių galimybių identifikuoti pieno mėginius pristačiusius asmenis, neteisėto atlyginimo gavimo, klastojant tyrimų rezultatus, tikimybė yra praktiškai eliminuota. Įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių vadybininkė
Eligija Drūlienė

Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
Luminor Bank AB LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...Svetainės lankytojų skaičius 2365942

Informacija atnaujinta 2018 12 11
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA