Korupcijos prevencija


ĮSAKYMAS
Dėl VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos ir VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo

2013m. spalio 21d. Nr. 13V-37
Kaunas


1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 t v i r t i n u pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programą ir pakeistą VĮ „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Antikorupcijos programos ir įgyvendinimo plane nurodytiems atsakingiems asmenims pavedu vykdyti nustatytas pareigas nurodytais terminais.

3. Įsakymo kontrolę pavedu Kokybės sistemos vadovei Daliai Riaukienei.


Direktorius
Saulius SavickisValstybės įmonės „Pieno tyrimai“
Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas

2013m. spalio 23d.


1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planavimas ir vykdymas, bei nupirktų prekių paslaugų ar darbų užpajamavimas ir naudojimas įmonės veikloje yra detaliai reglamentuotas įmonėje galiojančiais vidiniais norminiais teisės aktais. Visi planuojami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai yra įtraukiami į bendrą metinį viešųjų pirkimų planą, kuriame numatomos maksimalios ribinės planuojamų pirkimų vertės. Įmonės valdybai patvirtinus metinį pirkimų planą kiekvieno atskiro pirkimo objekto pirkimo procesas pradedamas tik gavus materialiai atsakingo asmens užsakymą. Tais atvejais, kai perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie nebuvo įtraukti į bendrą metinį pirkimų planą dėl nenumatytų aplinkybių, atsakingi asmenys (skyrių vedėjai ar materialiai atsakingi asmenys) pirkimo būtinumą pristato įmonės vadovui tarnybinio pranešimo forma, ko pasėkoje koreguojamas metinis pirkimų planas įmonės valdybos sprendimu. Pirkimo organizatorius ar įmonės viešųjų pirkimų komisija priklausomai nuo perkamo turto vertės ar pirkimo ypatumų parenka pirkimo procedūras ir jas vykdo pagal patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles arba kitais LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais.

Pirkimui pasibaigus nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su tai liudijančiais dokumentais (perdavimo priėmimo aktais, PVM sąskaitom faktūrom ar kitais dokumentais) registruojami ir fiksuojami įmonės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai yra nurašomi laikantis sunaudojimo normų ir faktiniai sunaudotų medžiagų ar kito turto likučiai kontroliuojami vykdant inventorizaciją. Turtas, kuris tampa nereikalingas, netinkamas arba negalimas naudoti yra nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turtą parduodant viešuosiuose aukcionuose arba likviduojant gavus išankstinį LR Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Šioje veiklos srityje konstatuoti kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo.

2. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonės atliekamos tyrimų paslaugos yra kompiuterizuotos, o atskiras tyrimų procedūras vykdo darbuotojai neturėdami galimybių identifikuoti mėginius pristačiusius asmenis neteisėto atlyginimo gavimo klastojant tyrimų rezultatus tikimybė yra praktiškai eliminuota, todėl konstatuoti, kad šioje veiklos srityje egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo.


Viešųjų ryšių vadybininkė
Eligija Drūlienė

Populiarios nuorodos

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


Lankytojų skaičius 3477133

Informacija atnaujinta 2014 10 22
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA