Kitų šalių patirtis

2012 metų IDF/ISO Analitinė savaitė

Kasmetinė IDF/ISO Analitinė savaitė, organizuojama Tarptautinės Pienininkystės Federacijos (IDF) ir Tarptautinės Standartizacijos organizacijos (ISO), šių metų birželio pradžioje vyko Tel Avive, Izraelyje. Šiandien Izraelis yra išvystyta industrinė-agrarinė valstybė su aukštu urbanizacijos lygiu. Izraelio valstybės plotas prilygsta maždaug pusei Lietuvos, bet gyventojų yra dvigubai daugiau. Izraelis yra viena seniausių pasaulyje žemdirbiškų šalių ir nors dirbama žemė užima tik apie 400 tūkst. ha, šalis visiškai apsirūpina maisto produktais. Pienininkystė - Izraelio pasididžiavimas: čia iš vienos karvės per metus primelžiama daugiausiai pieno pasaulyje.

IDF/ISO Analitinėje Savaitėje dalyvavo 102 pieno ir pieno produktų analitinės srities specialistai iš 23 šalių. Jos metu vyko pieno ir pieno produktų tyrimo metodų ekspertų jungtinių projekto grupių ir nuolatinių komitetų pasitarimai, kuriuose buvo detaliai nagrinėjami naujausi analitinių tyrimo metodų srityje vykdomi darbai, diskutuojama apie naujausias kryptis užtikrinant pieno produktų saugą, rengiami tyrimų metodus, tyrimų sistemas bei produktų saugą reglamentuojantys dokumentai. Pažymėta laboratorijų naudojamų tyrimo ir mėginių paėmimo metodų bei pieno produktų saugą užtikrinančių norminių dokumentų harmonizavimo bei standartizavimo svarba, kas ypač aktualu tarptautinėje prekyboje. Tuo tikslu IDF inicijuoja glaudžių ryšių palaikymą su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip ICAR, AOAC, ISO, FAO. Nuo 2001 metų IDF ir ISO išleido daugiau kaip 170 standartų, aktualių pieno sektoriui. Standartizavimas sustiprina pasitikėjimą tarp šalių ir palengvina tarptautinę prekybą pieno produktais. Kuriant standartus glaudžiai bendradarbiaujama su Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) komitetais TC34/SC5 (pienininkystė) ir TC34/SC9 (mikrobiologija). Tarptautiniu mastu harmonizuoti metodai naudingi visoms pieno sektoriaus grandims ir yra naudojami:

  • žalio pieno tyrimams kokybės stebėsenai ir apmokėjimui už superkamą pieną;
  • veislininkystės tikslais;
  • pieno perdirbimo proceso kontrolei ir optimizavimui;
  • maisto standartų reikalavimų ir ženklinimo atitikimui;
  • maisto saugos užtikrinimui.

Atskiriems klausimams spręsti bei IDF/ISO standartams rengti sudaromos Projektų grupės (PG) tam tikram laikui konkrečioms užduotims spręsti. Dirbant projektų grupėse, atsižvelgiama į grupės narių pateikiamus pasiūlymus, metodo tikslumo charakteristikoms nustatyti naudojami tarplaboratorinių tyrimų rezultatai, diskutuojant priimami sprendimai.
Darbas sudarytose projektų grupėse vyko lygiagrečiai, todėl kiekvienas dalyvis pasirenka aktualiausias temas tam, kad dalyvauti atitinkamo komiteto projekto grupės veikloje.

Visiems dalyviams buvo pateiktas susirinkimo darbotvarkės projektas, kuriame svarstomu klausimu paskirtas projekto vadovas, iškeltas tikslas, kurį svarstomu klausimu reikia pasiekti, numatytas galutinis rezultatas (pavyzdžiui, ISO-IDF tarptautinis standartas) ir jo įvykdymo data, patvirtinimo būdas, dabartinis etapas, einamoji veikla ir tolimesni tikslai, numatyta susirinkimo veikla.

Analitinės savaitės metu vyko ir tarptautinis simpoziumas tema „Pienininkystės produktų saugos užtikrinimas”. Marina Gips iš Izraelio centrinės pieno tyrimų laboratorijos padarė pranešimą apie analitinių tyrimo duomenų pridėtinę vertę šalies pieno sektoriui bei pristatė Izraelio pieno sektorių. Pažymėjo, kad pieno sektorius yra viena iš svarbiausių Izraelio žemės ūkio šakų. Šalyje yra 954 pieno ūkiai: 163 kooperatiniai (apie 360 karvių viename), 776 šeimos ūkiai (apie 55 karvės viename) ir 15 Žemės ūkio mokyklų ūkių (apie 70 karvių vienoje). Vidutinis primilžis iš karvės - 11,775 kg per metus, viso šalyje pagaminama 1 338 mln litrų pieno per metus. Šalyje yra viena centrinė pieno tyrimų laboratorija, atliekanti visus tyrimus apmokėjimo už superkamą pieną ir veislininkystės tikslais. Per metus ištiriama apie 1,5 mln pieno mėginių. Pažymėjo, kad didelis dėmesys skiriamas pieno kokybės gerinimui. Svarbų vaidmenį šalies pieno sektoriuje atlieka Izraelio Pieno Taryba. Tai privati ne pelno siekianti organizacija, įkurta ir sudaryta iš pieno gamintojų, perdirbėjų ir valstybės institucijų atstovų. Pagrindiniai veiklos tikslai - pieno sektoriaus dalyvių kooperacija, pieno kokybės gerinimas, tarptautiniai ryšiai, marketingas. 70 proc. šalyje superkamo pieno somatinių ląstelių skaičius mažesnis negu 220 tūkst./ml, 67 proc. - bendras bakterijų skaičius mežesnis negu 10 tūkst. KSV/ml.

Prof. Stefan Soback iš Izraelio Veterinarijos instituto pristatė Izraelyje vykdomas teršalų piene monitoringo programas bei palygino jas su kitų šalių praktika. Pažymėjo ypač griežtą kontrolės sistemą, taikomą antimikrobinių medžiagų patekimo į pieną prevencijai.

Pranešėjas iš Naujosios Zelandijos Steve Holroyd, Fontera pristatė galimybes aptikti teršalus piene, naudojant Furje transformacijos infraraudonosios spektroskopijos metodą (FTIR), pateikė matuoklių kalibravimo pavyzdžius melamino nustatymui.

Kees Olieman iš Olandijos, NIZO pristatė atliktų tyrimų duomenis, nustatant pieno produktų terminio apdorojimo įtaką įvairioms sudėtinėms dalims. Pažymėta, kad taikant terminį apdorojimą aukštomis temperatūromis, siekiant išvengti žmogaus mitybai naudingų junginių suirimo ar netgi kenksmingų junginių susidarymo, būtina griežtai laikytis technologinio režimo.

Olivier Vitrac iš Prancūzijos žemės ūkio tyrimo instituto pateikė informaciją apie atliktus tyrimus, nagrinėjant pieno produktų įpakavimo medžiagų įtaka pieno produktams.
Renginio metu vyko seminaras, skirtas išnagrinėti infraraudonosios spektrometrijos pritaikymo naujas galimybes. Pažymėtos šios svarbios kryptys:

  • geresnis tradicinių tyrimo parametrų nustatymas;
  • naujų kiekybinių parametrų ištyrimas;
  • kokybinių rodiklių (autentiškumo, ketozės prognozė);
  • rodiklių, pagrįstų bendru pieno tyrimo duomenų ir kitų duomenų panaudojimu (duomenų sintezė).

Šio seminaro devizas - informuoti, nustatyti, inicijuoti. Pagrindinius klausimus pristatė Dave Barbano (Kornelio universitetas, JAV), Frederic Dehareng (Belgija), Steve Holroyd (Fonteros tyrimų centras, Naujoji Zelandija). Diskutavome apie naujas galimybes IR pritaikymui veršingumo nustatymui, šėrimo subalansavimui pagal energijos balansą, gyvulių sveikatingumo įvertinimui (ketozė, acidozė), poveikiui aplinkai (metano emisija), pieno perdirbimo savybėms (sutraukinimas), bendros duomenų bazės iš veislininkystės duomenų, karvių fiziologinių duomenų ir spektrų informacijos. Buvo įvertinti kritiniai aspektai tolimesniam spektrų panaudojimui, tokie kaip patvirtinimo modelių atitikimas naujiems pritaikymams, spektrų standartizavimas, prietaisų kalibravimas, kalibracinių perkėlimas, kalibravimo stebėjimas ir kontroliniai mėginiai kalibravimams. Diskutuota apie komunikavimo galimybes su suinteresuotais partneriais ir kolegomis dėl pasikeitimo duomenimis, patarimais kokybės užtikrinimo aspektais ir kitais klausimais.

Renginio metu teko apsilankyti didžiausiame centrinėje Izraelio dalyje esančiame Hasharon pienininkystės ūkyje. Šis pieno ūkis yra kooperatinis, įsteigtas 2003 metais ir yra vienas moderniausių pieno ūkių šalyje. Ūkyje yra apie 800 melžiamų karvių ir 600 veršelių. Vyrauja Izraelio-Holšteinų karvių veislė, išvesta karštam sausam klimatui ir pasižyminti dideliu produktyvumu bei atsparumu ligoms. Karvės veisiamos dirbtinio apsėklinimo būdu. Vidutinis metinis pieno kiekis, primelžiamas šiame ūkyje iš vienos karvės, yra 12 tūkst. litrų, metinis ūkyje pagaminamo pieno kiekis - 9,5 mln litrų. Karvės laikomos palaidos atviro tipo karvidėse su dvišlaičiu stogu, aukštomis lubomis, oras pastoviai ventiliuojamas. Karštu metų laiku karvės 6-7 kartus per dieną gauna šaltą dušą, po jo geriau ėda, tokiu būdu skatinamas produktyvumas. Prevencinė priemonė karvių tešmens uždegimui (mastitui) yra laikymo vietų kultivavimas, kad būtų sausa. Karvių sveikatingumu ūkiuose rūpinasi veterinarijos gydytojai, kurie po 7-14 dienų po apsiveršiavimo apžiūri kiekvieną karvę ir, esant įtarimui, paima pieno mėginius (jei reikia - iš kiekvieno tešmens ketvirčio) ir išsiunčia juos į laboratoriją mastito sukėlėjų tyrimui bei antibiogramų sudarymui, kad parinkti tinkamus vaistus gydymui. Ūkininkai kooperatiniu pagrindu turi ir valdo veterinarinę organizaciją, kuri glaudžiai dirba su ūkiu. Veterinarijos gydytojas aplanko ūkį du-tris kartus per savaitę. Kiekviena karvė per laktacijos laikotarpį keletą kartų įprastai apžiūrima, kad įsitikinti jog ji yra maksimaliai produktyvi. Pastovia karvių priežiūra yra skatinama karvių sergamumo prevencija. Karvės yra suskirstytos grupėmis pagal laktaciją, kiekvienai grupei kompiuteriais sudaroma šėrimo programa. Vienam litrui pieno pagaminti sunaudojama apie 700 g pašaro sausųjų medžiagų. Kviečiai yra pagrindinis pašaras, kurių 70-80 proc. naudojama siloso gamyboje. Kadangi dauguma koncentruotų pašarų yra importuojama, kur įmanoma, naudojami ir šalutiniai gamybos produktai. Daugiau negu pusė pagaminamų išrūgų yra sušeriama pieniniams galvijams. Karvės melžiamos tris kartus per dieną. Ypač didelis dėmesys skiriamas pieno kokybei – vidutinis somatinių ląstelių skaičius ūkio bandos piene yra 180 tūkst. ląst./ml. Erdvios ir modernios karvidės, kompiuterizuotas pieno melžimo centras, įdiegta pažangi Afimilk bandos vadybos sistema užtikrina intensyvią kokybiško pieno gamybą ir aplinkosaugą. Šalyje įdiegtas intensyvus duomenų surinkimas ir jų analizė. Pienui taikomi itin griežti kokybiniai reikalavimai: taikomos nuoskaitos, jei bendras bakterijų skaičius žaliame piene viršija 75 tūkst. KSV/ml, taip pat jei somatinių ląstelių skaičius yra didesnis kaip 280 tūkst. ląst./ml. Skiriamos premijos už pagamintą ekstra klasės pieną - jei bendras bakterijų skaičius žaliame piene yra iki 10 tūkst. KSV/ml ir somatinių ląstelių skaičius iki 220 tūkst. ląst./ml. Izraelyje yra kontroliuojama 90 proc. gyvulių. Aukštas šalies žemės ūkio sektoriaus išsivystymo lygis pasiektas glaudžiai bendradarbiaujant mokslininkams, konsultantams, ūkininkams ir pramonei. Šalis didžiuojasi savo pasiekimais plėtojant inovacijas bei pritaikant aukštąsias technologijas pieno gamyboje ir noriai dalijasi savo patirtimi. Perspektyvoje planuojamas tolesnis pienininkystės ūkių darnus vystymąsis, reiškiantis ilgalaikį gerovės išlaikymą aplinkosauginiu, gyvūnų gerovės ir energijos taupymo aspektais.

Izraelio pieno pramonė veikia pagal pieno kvotos sistemą. Kadangi gyventojų skaičius šalyje kasmet padidėja apie 2 proc., pieno kvota taip pat didinama 2 procentais. Visi sistemos dalyviai bendradarbiaudami gauna naudą. Ūkininkai padedant vyriausybei yra skatinami investuoti į darnią pieno ūkių plėtrą ir, žinodami nustatytą pieno kainą, yra užtikrinti dėl savo pelno. Pieninės moka šiek tiek daugiau už pieną, bet gauna geriausios kokybės reikiamą pieno kiekį, o vartotojai aprūpinami didelio asortimento pieno produktais santykinai neaukštomis kainomis.

VĮ „Pieno tyrimai“ atstovai yra nariai- ekspertai projektų grupėse, kurių susirinkimuose dalyvauta:

A02 - Inhibitorinių medžiagų/antibiotikų nustatymas piene apžvalginiais (screening) metodais. Darbo grupė nagrinėja inhibitorinių medžiagų tyrimo metodus, jų taikymo sritis, reglamentavimą. Plečiantis tarptautinei prekybai, vis aktualesnis tampa tyrimo metodų tarptautinis suderinamumas. Darbo grupė nagrinėjo galimybes pritaikyti greituosius ir mikrobiologinius inhibitorinių medžiagų tyrimo metodus ne tik pienui, bet ir pieno produktams. Pateiktai nformacija apie pieno produktų mėginių paruošimą tyrimui, kokybės užtikrinimo priemonės.

A07 - Antibiotikai piene: tyrimo metodų aptikimo ribos ir minimalūs leidžiami likučiai, patvirtinimo metodai, baudos už užterštą pieną. Projekto grupė nagrinėjo inhibitorinių medžiagų prevencijos bei tyrimų sistemas, atsakomybės pasiskirstymą nuo pieno gamintojo iki pieno perdirbimo įmonės. Pateikta apibendrinta medžiaga apie pieno tyrimų sistemas įvairiose šalyse, parengta pagal atsakymus į pateiktą klausimyną. Įvairių šalių atstovai diskutavo bei pateikė nuomones, todėl nutartas parengti bendrą shemą inhibitorinių medžiagų tyrimui įvairiose pieno gamybos ir supirkimo bei perdirbimo pakopose bei parengti rekomendacijas.

A10 - Nurodymai inhibitorinių medžiagų piene tyrimo metodų patvirtinimui. Projekto grupė nagrinėjo būtinybę parengti norminį dokumentą inhibitorinių medžiagų tyrimo metodų patvirtinimui, nes, vykstant tarptautinei prekybai, būtinas metodų harmonizavimas. Nutarta parengti tarptautinį standartą, aprašantį metodų patvirtinimo procedūrą.

S03 - tyrimų, atliekamų infraraudonosios spektrometrijosmetodu, pritaikymo naujos galimybes, naujų pieno parametrų nustatymas.

S08 - Vidurinės srities infraraudonosios spektrometrijos pritaikymo vadovas. Projekto grupė paruošė standarto ISO 9622/IDF 141 “Pienas ir skysti pieno produktai. Infraraudonosios spektrometrijos taikymo nurodymai” naujo leidimo projektą, kurį pateikė šalių Nacionaliniams komitetams balsavimui. Vadovaujantis šiuo standartu, pieno tyrimų laboratorijos atlieka pieno sudėties tyrimus įprastiniais metodais. Jis išplėstas ir pritaikytas ne tik pagrindinių pieno sudedamųjų dalių nustatymui, bet ir pateikti nurodymai kitų parametrų, tokių kaip urėjos, užšalimo temperatūros, o taip pat skystų pieno produktų tyrimams.

S09 - Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo referencinės sistemos. Tyrimų rezultatų sulyginamumas ir jų patikimumas visame pasaulyje priklauso nuo taikomų kokybės užtikrinimo priemonių, tokių kaip sertifikuotos pamatinės medžiagos, tyrimų kokybės tikrinimas ir standartizuotų procedūrų naudojimas. Somatinių ląstelių skaičius yra svarbus parametras pieno pramonės sektoriuje, nes jis atspindi pieno higienos kokybę ir yra nurodytas įstatymuose. Somatinių ląstelių skaičius naudojamas kaip karvės tešmens sveikatingumo rodiklis bandos vadyboje. Sudaryta projekto grupė priėmė iššūkį sukurti ir įdiegti pamatinę sistemą somatinių ląstelių skaičiavimui piene. Sertifikuota pamatinė medžiaga šiam parametrui reikalinga harmonizuoti laboratorijas, atliekančias somatinių ląstelių skaičiaus piene tyrimus rutininiais fluoro-opto-elektroniniais matuokliais, siekiant rezultatų patikimumo. Prietaisų kalibravimui reikalingas mažiausiai 9 pieno mėginių rinkinys su skirtingu somatinių ląstelių skaičiumi, kuris būtų ribose nuo 10.000 iki 1.000.000 ląst./ml. Projekto grupė ruošia detalią procedūrą pagal kurią iš geros kokybės bendro ūkio pieno bus pagaminta pamatinė medžiaga somatinėms ląstelėms piene, patikrintas jos homogeniškumas pagal somatinių ląstelių skaičių, o taip pat riebalų kiekį. Sertifikuota pamatinė medžiaga turi būti stabili 5 metus. Šiam reikalavimui patenkinti ji turi būti laikoma žemoje neigiamoje temperatūroje. Nutarta ištirti liofilizavimo galimybę ir įvertinti pamatinės somatinių ląstelių piene medžiagos tinkamumą po mėginio atgaminimo. Bus atrinkta grupė patyrusių laboratorijų pagamintų medžiagų tyrimams tiek pamatiniu, tiek įprastiniu metodais atlikti. Numatyti tolimesni etapai, pereinant nuo bandomųjų iki praktinių tyrimų. Kontaktuota su Jungtinių tyrimų centro Pamatinių medžiagų ir matavimų institutu Geel, Belgijoje dėl sertifikuotos pamatinės medžiagos somatinėms ląstelėms piene gaminimo.

S10 Pienas ir pieno produktai – automatinis pieno mėginių paėmimas. Projekto grupė rengia reglamentuojančius dokumentus pieno ir pieno produktų automatizuotam mėginių ėmimo metodui. Pažymėta, kad tokios įrangos gamintojams nėra keliami reikalavimai mėginio reprezentatyvumui užtikrinti. Renkama bei analizuojama įvairių šalių patirtis šioje srityje.


VĮ „Pieno tyrimai“ informacija


Populiarios nuorodosValstybės įmonė „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB DNB bankas LT734010042500030508
AB SEB bankas LT687044060005371898
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: (8 37) 361181
Faksas:(8 37) 361312
Nemokama linija: (8 800) 55545
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitęSvetainės lankytojų skaičius 3768565

Informacija atnaujinta 2016 02 10
 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA